ตั้ง “ศูนย์เฝ้าระวัง” ใน ม. สกัดนิสิตขายตัว

เพื่อปลูกฝังจริยธรรม-การประพฤติตนที่ดีแก่เยาวชน

 

 ตั้ง “ศูนย์เฝ้าระวัง” ใน ม. สกัดนิสิตขายตัว

          น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม ได้แจ้งหนังสือข้อร้องเรียนประชาชนกรณีนักศึกษาสาวขายบริการทางเพศ บนอินเตอร์เน็ตในการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้

 

          โดยทาง วธ. ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาขายบริการทางเพศ กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหันมาขายบริการทางเพศ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาวัตถุนิยม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป และได้มีมติแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่

 

          1. ให้ทุกมหาวิทยาลัยตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์ว่าเป็นนักศึกษาสถาบันใด และมีสถานภาพเป็นนักศึกษาจริงหรือไม่

 

          2. ให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน แบ่งเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเกิดในอนาคต โดยให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

 

          3. ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม

 

          4. การพัฒนากิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอน ที่พัฒนาวิธีคิดทัศนคติที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

 

          ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ทุกภาคส่วนต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการประพฤติรักนวลสงวนตัวให้แก่เด็กและเยาวชน โดยศูนย์เฝ้าระวังฯ จะให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ เพื่อจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา โดยได้จัดคู่มือการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดและในสถานศึกษา ให้แก่สถาบันการศึกษาที่สนใจด้วยผอ.ศูนย์เฝ้าระวังฯ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 03-03-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code