ตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับเด็กพิเศษและครอบครัว

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับเด็กพิเศษและครอบครัว thaihealth


แฟ้มภาพ


การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับคนทุกกลุ่ม รวมไปถึงกลุ่มเด็กพิเศษ ดังนั้นเพื่อรองรับปัญหาหากติดโควิด-19 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากรอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรเอกชน ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวขึ้น ภายในสถาบันราชานุกูล โดยใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนราชานุกูล 2 อาคาร เบื้องต้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง ถือเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะเด็กพิเศษ และครอบครัวแห่งแรกที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-13 ปี พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 60 ปี


อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย รอบที่ 3 ว่า  มีเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 14 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทย สาเหตุมาจากรูปแบบการแพร่ระบาดเปลี่ยนจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง คลัสเตอร์แรงงานมาเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวแทน โดยเฉพาะส่วนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษ เมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับความรักและความใส่ใจจากคนใกล้ชิด ร่วมกับทีมแพทย์คอยดูแล ดังนั้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จึงมีความพิเศษที่จัดรูปแบบการรักษาใกล้เคียงกับบ้านให้มากที่สุดทั้งด้าน สิ่งแวดล้อมและผู้ที่เด็กคุ้นเคย


ด้านแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวถึงความสำเร็จของการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ว่า   เป็นการประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร สนับสนุนด้านอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble & Sealed) ภาคเอกชนสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม อาทิ โปรแกรมแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบกรองเชื้อระบายอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อยูวีซี ประจำห้องเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและฆ่าเชื้อ และโปรแกรมครอบครัวแห่งสติเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ


ขณะที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ ในการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ในระหว่างที่เด็กพิเศษและครอบครัวพักรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งแผนการให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลัง หายจากอาการป่วยและปลอดเชื้อโควิดเดินทางกลับสู่ชุมชน


กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กพิเศษร่วมกันกับสถาบันเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ที่ต้องการบริการแบบพิเศษด้วยการสนับสนุนทีมผู้ดูแลรักษามืออาชีพ ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เหมาะกับเด็กพิเศษและติดตามภาพถ่าย เอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวัง อาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่พักรักษาตัว รวมทั้งวางแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน


โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวพร้อม เปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ครอบครัวที่มี เด็กพิเศษ (สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้) ที่ผลตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit เป็นบวกสามารถติดต่อสำหรับประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนามฯ ได้ที่ 084-1078129, 065-8850584 และ 097-0780696

Shares:
QR Code :
QR Code