ตั้งเป้าเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตั้งเป้าเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป thaihealth


4 องค์ประกอบ ชุมชนจักรยานใน 34 จังหวัดพุ่งตั้งเป้าเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ CEO และผู้จัดการ สสส. สรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ว่า การขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนจักรยานถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย เพราะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกและจำเป็นต่อชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การใช้จักรยานในชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ทาง สสส.ได้ร่วมกับชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างชุมชนจักรยาน สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จนปัจจุบันทำให้เกิดชุมชนจักรยานเพื่อ สุขภาวะกว่า 99 พื้นที่ ใน 34 จังหวัด ทั่วประเทศ


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดชุมชนจักรยานจนประสบความสำเร็จพบว่ามี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้นำท้องถิ่นร่วมสนับสนุน ชุมชนขานรับ หน่วยงานภาครัฐเห็นดี และภาคีใส่ใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน ทำให้ผู้ใช้จักรยานรู้สึกถึงความปลอดภัยและหันมาใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศไทยในการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนอายุ 11 ปีขึ้นไป ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% ภายในปี 2564

Shares:
QR Code :
QR Code