ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


‘ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุข จงพันธนาการชีวิตด้วยจุดหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือสิ่งอื่นใด’   อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  ได้กล่าวไว้


สำหรับความสุข และเป้าหมายของชีวิตในปี 2560 นี้ เชื่อว่าหลายๆ คน ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้แล้วอย่างแน่นอน หากใครที่ยังมองหาวิธีการตั้งเป้าหมาย ลองตั้งเป้าหมายง่ายๆ ด้วยความสุข รอบกายดูค่ะ


ความสุข 8 ประการ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ตนเองมีความสุข และส่งพลังนั้นออกไปยังผู้คนรอบข้าง การงาน องค์กร สังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชื่อว่า คนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ที่ต้องเกิดจากความสุขภายในทั้ง 8 ประการ หากตัวเรามีความสุข ก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


ความสุขประการแรก คือ ตั้งเป้าหมายความสุขด้วยสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง (Happy Body) การมีร่างกายที่ดีต้องสร้างด้วยการออกกำลังกาย ดังที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าไว้ เราควออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที หรือมีกิจกรรมทางกาย โดยเวลาที่เหมาะสมสำหรับวัยเด็ก อายุ 6-17 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายวันละ 60 นาที ​ ​​ผู้ใหญ่ อายุ 18-64 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ​และ​ผู้สูงอายุ อายุเกินกว่า 64 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกการทรงตัว


นอกจากนี้แล้ว การกินอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง โดยการลดอาหารที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม ลงครึ่งหนึ่ง หรือเน้นการกินรสชาติธรรมชาติ ปรุงแต่น้อย หรือไม่ปรุงเพิ่ม กินผักผลไม้ให้ถึงวันละ 400 กรัม เพื่อห่างไกลจากโรค ไม่ติดต่อเรื้องรัง หรือ NCDs เมื่อสุขภาพกายดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลถึงจิตใจที่ดีและแข็งแกร่งตามมาด้วย


ถัดมา คือ การตั้งเป้าหมายด้วยการเป็นผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน (Happy Heart) การแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง โดยเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้น ทำให้เราสละการยึดตนเองเป็นที่ตั้งลงได้ เพราะการทำเพื่อผู้อื่นทำให้เรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่องค์กร หรือสังคมต้องการ


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


ความสุขในด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเอง ผ่อนคลายในการใช้ชีวิต (Happy Relax) เมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้นจากการทำงาน หรือเรื่องใดๆ ที่เข้ามาในชีวิตแล้วกระทบกับความรู้สึกเรา สิ่งที่ต้องรีบจัดการคือ การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และผ่อนคลายต่อความรู้สึกต่างๆ ด้วยการสร้างความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำงาน โดยหากิจกรรมที่ตนเองทำแล้วมีความสุข เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ฯลฯ


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


มีความสุขในการพัฒนาตนเองด้านการทำงาน  (Happy Brain) เป็นเรื่องสำคัญที่ควรนึกถึงและตั้งเป้าหมาย เพราะในชีวิตการทำงาน ต้องมีเป้าหมายของการทำงาน การพัฒนาตนเองเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมีความสุข ถ้าหากเป้าหมายเราชัดเจน เราจะรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองด้านใด อย่างไรบ้าง จึงจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราไปสู่เป้าหมายอย่างถูกทางด้วย


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


ตั้งเป้าหมายความสุขจากการมีคุณธรรม ศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต (Happy Soul) นอกจากศาสนาจะทำให้เรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว การเรียนรู้หลักคำสอน คุณธรรม ศีลธรรมของศาสนาที่เรานับถือ จะทำให้เรามีความสุข และเข้าใจผู้คนรอบข้างด้วยการมีเหตุผล ทุกศาสนาล้วนสอนให้มนุษย์เป็นคนดี และดำรงตนตามศีลธรรม เมื่อเรารักษาศีลหรือทำได้ตามคำสอนนั้นๆ แล้ว ย่อมส่งผลถึงจิตใจที่มีความสุข และกระทำสิ่งดีๆ ต่อคนรอบข้าง


มีเงินเก็บตามเป้าหมาย หรือสามารถจัดการเงินได้เป็นอย่างดี (Happy Money) เป็นความรู้ที่เราต้องเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการออม การลงทุน ฯลฯ เป้าหมายในชีวิตของเราแต่ละคน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การมีเงินออม หรือการจัดการเงินได้อย่างดีนั้นจะทำให้เราไม่เครียด และมีความสุขกับการบริหารการเงิน เราจึงต้องฉลาดที่จะใช้เงิน และจัดการชีวิตให้เหมาะสม


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


ตั้งเป้าหมายความสุขในการดูแลครอบครัว ด้วยความรักและความเอาใจใส่ (Happy Family) ครอบครัวนับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของแรงผลักดันและเป็นกำลังใจดีๆ ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ หมั่นแบ่งเวลาให้กับครอบครัว เติมเต็มความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอยู่เสมอๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราก้าวไปยังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อย่างเข้มแข็ง


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


เป้าหมายสุดท้าย เมื่อเราเติมความสุขในทุกด้านให้กับตนเองแล้ว ความสุขเหล่านั้นจะล้นออกมาจากตัวคุณเองไปสู่สังคม (Happy Society) คุณจะเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร หรือสังคมของตนได้ รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างมีความสุข หากเราใช้หัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและภารกิจ เราจะเป็นคนทำงานที่มีความสุขที่สุดในทุกด้าน  


ตั้งเป้าหมายทั้งปี ด้วยความสุข 8 ประการ thaihealth


ดาวน์โหลด Infographic ได้ที่   https://goo.gl/Lst9Dr


ดาวน์โหลดภาพนี้ไดหากเรามองแต่การมุ่งสู่เป้าหมายในการประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว โดยลืมนึกถึงความสุขระหว่างทางที่เป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของคุณแล้วละก็ ชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ปราศจากความสุขย่อมไร้ความหมาย ดังเช่น ที่คุณบัณฑิต อึ้งรังสี กล่าวไว้ว่า  ‘ความสำเร็จอยู่ที่ ความสุขในการเดินทาง ไม่ใช่จุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว’


สุขสันต์ปีใหม่ พ.ศ.2560 ค่ะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ