ตั้งเป้าลดอัตราการตายระหว่างคลอด

/data/content/25600/cms/e_dfjkmopqv379.jpg


          “องค์การอนามัยโลก”เผยสถิติอัตราการตายของมารดาและทารกระหว่างคลอด ปี 2556 คิดเป็น 26 ต่อประชากรแสนคน ด้าน“อธิบดีกรมการแพทย์”เร่งแก้ปัญหาจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติ พร้อมตั้งเป้าลดอัตราการตายระหว่างคลอดไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน


          นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การเสียชีวิตของมารดาและทารกในระยะเจ็บครรภ์คลอด เป็นปัญหาสำคัญสำหรับประเทศไทย สาเหตุสำคัญของการตายและความพิการในมารดาและทารก เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด และภาวะตกเลือดหลังคลอด ส่งผล กระทบต่อสภาพจิตใจของบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในการรักษาพยาบาลและเป็นภาระของครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก ปี 2556 พบอัตราการตายของมารดาระหว่างคลอด คิดเป็น 26 ต่อประชากรแสนคน และ ปี 2555 พบอัตราการเสียชีวิตของทารกระหว่างคลอด คิดเป็น 8 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็ก/สตรีว่า อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน


          อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อว่า กรมการแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รับผิดชอบขับเคลื่อนตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขด้านกลุ่มเด็ก/สตรี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเวชปฏิบัติมารดาและทารก โดยในปี 2556 มีการจัดทำคู่มือเวชปฏิบัติมารดาและทารกสำหรับโรงพยาบาลชุมชน และจัดทำบทเรียนเวชปฏิบัติที่ดีสำหรับมารดาและทารกในโรงพยาบาลชุมชน โดยนำประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่หลากหลายในโรงพยาบาลชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวสู่สถานบริการส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และในปี 2557 ได้จัดทำหลักสูตรการคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิดสำหรับโรงพยาบาลชุมชน พร้อมทำคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน และจัดอบรมแพทย์ / พยาบาลห้องคลอดของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศครบทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 77.5 จากจำนวนโรงพยาบาลชุมชน 747 แห่ง และขยายผลไปยังโรงพยาบาลระดับต่างๆ ในปีต่อไป


          "สำหรับการคลอดมาตรฐานเป็นการคลอดที่มีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่เหมาะสม มีศักยภาพ ระบบการให้บริการและการทบทวนการดูแลรักษาที่ผ่านมา สำหรับการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลชุมชนครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ การดูแลมารดาและทารกในครรภ์สำหรับโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งหารูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้และขยายผล เพื่อลดอัตราตายมารดาและทารก ให้โรงพยาบาลชุมชนมีการคลอดที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะเจ็บครรภ์ที่รอบคอบรัดกุม มีการตัดสินใจที่ดี ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย รวมทั้งสามารถป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนทั้งระหว่างคลอดหลังคลอด นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือมารดารอดและทารกปลอดภัย"นพ.สุพรรณ กล่าว


 


          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ