ตั้งอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ที่มา : เดลินิวส์


ตั้งอาสาบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียง thaihealth


แฟ้มภาพ


บอร์ดผู้สูงอายุตั้ง “อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ” ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท พร้อมชงครม.เคาะแผนปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ที่กระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้ นายจุรินทร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุที่เข้าข่ายติดบ้าน ติดเตียง โดยจะกำหนดให้มีอาสาสมัครดังกล่าวหน่วยการปกครองท้องถิ่นละประมาณ 2 คน เฉลี่ยรวมแล้วมีประมาณ 15,000 คน และจัดให้มีค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 


โดยเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนอาสาสมัครดังกล่าวจะมีเงื่อนไขสำหรับแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น คือ ถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 2-3 คน กำหนดให้มีอาสาสมัครฯได้ 1 คน แต่ถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 4-8 คน กำหนดให้มีอาสาสมัครฯ ได้ 2 คน  และถ้ามีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มากกว่า 8 คนขึ้นไป สามารถมีอาสาสมัครฯได้เกินกว่า 2 คน 


สำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุนั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือหลักสูตรของกรมอนามัยก็ได้ โดยจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง และการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มเวลา ไม่ใช่แบบพาร์ทไทม์ ซึ่งหน่วยงานที่จะรับไปปฏิบัติต่อคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย


นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 ซึ่งถูกนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือแผนแม่บทสำหรับการดูแลผู้สูงอายุหรือด้านผู้สูงอายุ คือหลังจากที่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแผนนี้มีอายุ 10 ปี (พ.ศ.2545-2565) โดยขณะนี้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว จากนี้จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code