ตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาล

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


ตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาล thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุขตั้ง ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียน และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย


          นายแพทย์พิศิษฐ์ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 (1st National AHNC Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ Best Practice ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แพทย์และสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน


          นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2556 และในปีนี้ได้ จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) (Center of ASEAN Health Network Collaboration : AHNC)” ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณสุขอาเซียนในระดับจังหวัด และจัดตั้ง “ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) : Foreign Customer Service Center (FCSC) ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เข้ามารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการย้ายถิ่นอย่างเสรีของชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดตั้ง ศคอส. ครบทุกจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง ศบต. แล้วทั้งสิ้น 133 แห่ง


          นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินงานได้พัฒนาด้านโครงสร้าง ทั้งสถานที่ตั้งและบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลชาวต่างชาติ การพัฒนาระบบข้อมูลชาวต่างชาติ จัดทำแผนวิเคราะห์การทำงาน และนำนวัตกรรมมาอำนวยความสะดวกในการทำงานกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code