ตะวันออกวิถีแห่งความสุข

ที่มา : แฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


ภาพประกอบจากแฟนเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


ตะวันออกวิถีแห่งความสุข thaihealth


จัดเวทีสาธารณะ "ตะวันออกวิถีแห่งความสุข"


เวทีสาธารณะตะวันออก “ตะวันออกวิถีแห่งความสุข” 7 จังหวัดเข้าร่วม (นครนายก, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ระยอง, ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และเพื่อนภาคีตะวันออก) ร่วมพิจารณาและเติมเต็มทางเลือกการพัฒนา “ตะวันออกวิถีแห่งความสุข” ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ร่วมกับภาคีเพื่อนตะวันออก ในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้


(1) การสร้างการเรียนรู้บนฐานชุมชน


(2) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(3) การเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย


(4) การจัดการท่องเที่ยวชุมชน


(5) การสร้างชุมชนน่าอยู่


ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี้ จะนำเสนอร่างทางเลือกการพัฒนาภาคตะวันออก “ตะวันออก วิถีแห่งความสุข” และประกาศปฏิญญาว่าด้วย “ตะวันออกวิถีแห่งความสุข” เพื่อเป็นการเตรียมแผนรองรับภายใต้สถานการณ์นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code