ตลาดสีเขียวสัญจร “ กินตามธาตุ… เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ตลาดสีเขียวสัญจร “ กินตามธาตุ... เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ”  thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ร่วมกับเครือข่ายตลาดสีเขียว  มอบใบประกาศผู้ประกอบการตลาดสีเขียวผ่านระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) รับรองผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการรายย่อย ปลอดภัยต่อสุขภาพ 30ราย ส่งเสริมคนไทยกินอาหารลด หวาน มันเค็ม กินตามธาตุ รสธรรมชาติ ลดสารสังเคราะห์


เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต เครือข่ายตลาดสีเขียวร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมตลาดสีเขียวสัญจร “ กินตามธาตุ… เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ” และ พิธีมอบใบประกาศให้กับผู้ประกอบการตลาดสีเขียวที่ผ่านระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) โดยมี ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ได้แก่ ธัญชาติฟาร์ม ไข่ไก่ปลอดสาร Brown rice crackers ข้าวกล้องและธัญพืชอบกรอบ ละเมียด ผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ  โดยดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า เครือข่ายตลาดสีเขียวได้จัดทำระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม(PGS) เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานสินค้ากับผู้บริโภคโดยมีพิธีมอบใบรับรองกับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร,อาหารแปรรูป และของใช้เครื่องสำอางที่ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายฯ เป็นร้านต้นแบบ ซึ่งสสส.ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนผ่านโครงการก้าวย่างตลาดสีเขียวเคียงคู่ผู้บริโภคในการร่วมมือกันทำงานเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสุขภาวะของประชาชน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย


ตลาดสีเขียวสัญจร “ กินตามธาตุ... เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ”  thaihealth


“สำหรับ“ กินตามธาตุเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาไทยในการเลือกกิน ให้ถูกต้องตามฤดูกาล และธรรมชาติทั้งชี้ให้เห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นด้วยการปรุงแต่งจากสารสังเคราะห์ต่างๆ ทั้งนี้วิธีการรับประทานอาหารอย่าสมดุลไม่กินรสจัดจนเกิดไป ลดหวาน มัน เค็มอย่างละครึ่งจะช่วยให้คนไทยห่างไกลจากโรค” ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าว


ด้านน.ส.กรรวีณ์ เก่งกุลภพ ผู้จัดการโครงการก้าวย่างตลาดสีเขียวเคียงคู่ผู้บริโภค กล่าวว่า เครือข่ายตลาดสีเขียวระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วมParticipatory guarantee Systems (PGS ThaiGreenMarket)  คือ ระบบการมีส่วนร่วมกันของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ จัดตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นภายในเครือข่ายฯ ด้วยกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่สร้างความเชื่อมั่น ความเป็นธรรมและโปร่งใสกับผู้บริโภค โดยมีกระบวนการตรวจเยี่ยมฟาร์ม สถานประกอบการ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพนำไปสู่การรับรองกระบวนการผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และการขนส่งร่วมกัน


ตลาดสีเขียวสัญจร “ กินตามธาตุ... เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ”  thaihealth


มีเกณฑ์มาตรฐานการรับรองแบ่งตามประเภทสินค้าคือ 1.หมวดเกษตร -ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์โดยตรงไม่ผ่านการแปรรูป 2.หมวดอาหารแปรรูป -นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารที่ปลอดสารเคมี และ 3.หมวดของเครื่องสำอาง -ของใช้ เครื่องสำอางธรรมชาติไร้สารเคมี โดยเครือข่ายฯมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 60-70 ราย ปัจจุบันมีผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้ว 30 ราย และจะมีการตรวจสอบซ้ำทุก 2 ปี ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้หันมาตระหนักและเปลี่ยนแปลงการบริโภค และสนับสนุนการผลิตที่ดีที่ปลอดภัยต่อคนปลูกและคนกินเป็นกำลังให้กับผู้ประกอบการสังคมและผู้ประกอบการสีเขียวรายเล็กรายน้อยให้เกิดช่องทางอย่างเป็นจริงและยั่งยืน โดยสามารถดูข้อมูลตลาดสีเขียวสัญจรได้

Shares:
QR Code :
QR Code