ตลาดนัดออร์แกนิก“ตะลักเกี้ยะ”ของสดปลอดสาร

ตลาดนัดออร์แกนิก“ตะลักเกี้ยะ”ของสดปลอดสาร thaihealth


นับไปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเสาร์อีกแล้ว และเป็นวันเสาร์แรกของเดือน ห้ามพลาด ตลาดนัดออร์แกนิด "ตะลักเกี้ยะ Urvan Organic Market" งานนี้นอกจากจะไม่แพงแล้วยังมีแต่ของสดปลอดสารพิษอีกด้วย


รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึง "แนวโน้มสุขภาวะของคนในเมือง" ว่าสถานการณ์การบริโภคผักผลไม้ของคนไทยที่เพียงพอตามสัดส่วนมาตรฐาน (400 กรัมต่อวัน) ลดลงตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา


โดยปี 2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บริโภคผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำมีแค่ร้อยละ 17.7 ของประชากรซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนเมืองกินผักผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐานมาจาก 3 ปัจจัย คือ


1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อผักลดลงในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา จาก 27-37 บาทเหลือ 7-15 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลไม้ลดลงเช่นกันจาก 45 บาท เหลือ 15 บาท


2.ปัจจัยด้านพื้นที่การผลิต พบว่าพื้นที่ปลูกผัก ผลไม้ลดลงมากกว่า 3.4 แสนไร่ ระหว่างปี 2553-2555 ทำให้ราคาผัก ผลไม้ ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายมีราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา


และ 3.ปัจจัยด้านความปลอดภัยในปี 2554 ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือก ประชาชนร้อนละ 36 และในเกษตรกรร้อยละ 32 ในปี 2555 พบผักสดในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และรถเร่ โดยเฉลี่ยมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงมากกว่ามาตรฐานอียูร้อยละ 40


ตลาดนัดออร์แกนิก“ตะลักเกี้ยะ”ของสดปลอดสาร thaihealthตลาดนัดออร์แกนิก“ตะลักเกี้ยะ”ของสดปลอดสาร thaihealth


รศ.จุมพล กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม "ตะลักเกี้ยะ" ของกลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก และสสส. ที่ร่วมกันจัดโครงการตลาดนัดออร์แกนิกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเมืองเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ใช้สอยในชุมชนให้สามารถผลิตวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ บนพื้นที่รกร้าง หรือถูกทิ้งไว้อย่างไรประโยชน์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนสอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของคนไทนอย่างครบวงจร


"กิจกรรมตลาดนักเพื่อสุขภาพ ตะลักเกี้ยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนหรือย่านเมืองของเรา ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสการเข้าถึงการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยในปริมาณที่เพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมให้เป็นผู้ผลิตอาหาร (ผัก) ปลอดภัยในชุมชนมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ของชาวชุมชนตลาดน้อยลง ถือเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาสุขภาพที่มีความยั่งยืนต่อไป " รศ.จุมพลกล่าว


สำหรับตลาดนัดออร์แกนิก "ตะลักเกี้ย" จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ ลานโรงเรียนกุหลาบวิทยา (วัดกาลหว่าร์) ตลาดน้อย ริมน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/talakkiaorganicmarket.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code