ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิหัวใจอาสา


ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4 thaihealth


มูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4" ด้วยแนวคิด… “ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” จัดขึ้นโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายความสุขชุมชน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนบ้านหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


โดยได้รับเกียรติจาก ท่านฑูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานในงาน และนายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำพื้นที่ ในเวทีได้มีการนำเสนอแนวคิด วิธีการในแต่ละรูปแบบตามแบบฉบับและอัตลักษณ์ของชุมชนในการสร้างความสุขให้เกิดในชุมชน ด้วยการ ชม แชร์ เชียร์ และเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้นำต้นแบบกรณีศึกษามาเผยแพร่ด้วยการจัดบูธนิทรรศการ เล่าเรื่องราววิถีความสุขของชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พอช. สช. ปปช. มศว. สปสช. สุพรรณบุรี มูลนิธิหัวใจอาสา สมาคมสร้างสุขภาวะ : บริษัท ริกิการ์เมนท์ กลุ่มสหวิริยา สตีล อินดัสทรี ชุมชนต่างๆ : ธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย, ชุมชนคุณธรรมบ้านไผ่เง, ชุมชนธรรมนูญ 9 ดี บ้านหนองเต็ง, ชุมชนตำบลหนองแสง, ชุมชนบ้านหนองกระโดนมน, ชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นต้น


การจัดงานเป็นการช่วยกันระดมความคิดเห็นของเครือข่ายความสุขชุมชน เพื่อระดมข้อเสนอไปสนับสนุนในงาน


#สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” (วันที่ 2-3 กค. 62) เกี่ยวกับเรื่องวินัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม เพื่อเป็นแนวทางเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป


ในส่วนของมูลนิธิหัวใจอาสา ได้เข้าร่วมเป็นภาคีการจัดงาน นำนิทรรศการและชุดองค์ความรู้การส่งเสริมการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม


ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดการจัดงาน "ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 " โดยกลุ่มสหวิริยาสตีล อินดัสตรี ที่เครือข่ายชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปี 2563 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code