ตร.ภาค 3 สร้างนวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนถนน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตร.ภาค 3 สร้างนวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนถนน thaihealth


ตร.ภาค 3 จับมือ สสส. เดินหน้าสร้างนวัตกรรม ป้องกันอุบัติเหตุมุ่งลดตาย-บาดเจ็บบนท้องถนน


จากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนของโลก พบว่า มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วทั้งโลกระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 มีจำนวนหลายล้านคน แม้จะมีการกำหนดมาตรการแนวทางต่างๆ ในการป้องกันในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถลดสถิติการเสียชีวิตบนท้องถนนได้ตามที่ต้องการ โดยในส่วนของประเทศไทย มีจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว เฉลี่ยอยู่ที่ 12,153 รายต่อปี คิดเป็นความเสียหายตามที่คาดการณ์เอาไว้ว่าการเสียชีวิตหนึ่งคนมีมูลค่า 6.2 ล้านบาท ประเทศไทยจะมีความสูญเสียจากการเสียชีวิตบนท้องถนนถึง 7,538,600,000 บาท และยังมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงเป็นอันดับที่ 2 อยู่ที่ 36.2 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หากไม่มีการแก้ไขประเทศไทยอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลกได้


เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดสถิติผู้เสียชีวิต พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ. 3 จึงได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรมเป็นที่ปรึกษา จัดกิจกรรม จัดโครงการ การสร้างนวัตกรรมในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บนพื้นฐานระบบงานสืบสวน อบถ. ตำรวจภูธรภาค 3  ในพื้นที่ 8 จังหวัดที่รับผิดชอบมีระยะเวลาระหว่างเดือน ก.พ. ถึง ธ.ค. 61 ก่อนที่จะจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนสะท้อนความคิด ณ โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า จากการสืบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่า เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับที่เป็นปัจจัยหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด หลับใน เมาแล้วขับ เป็นสาเหตุหลัก โดยมี รถ ถนน และสภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบรองลงมา อีกทั้งพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิต ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จึงได้จัดทำนวัตกรรมในการลดอุบัติเหตุ คือ นวัตกรรม ทำคนน้อยให้เป็นคนมาก โดยให้ตำรวจสายตรวจช่วยกวดขันการสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย นอกเหนือจากการออกตรวจปกติ นวัตกรรมบูรณาการภาคีเครือข่าย ช่วยระดมความคิด กำหนดแนวทาง นวัตกรรมคัดเลือกหมู่บ้านวินัยจราจรดีเด่น นวัตกรรมขับขี่ปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ นวัตกรรมร่วมใจเป็นหนึ่ง ลดอุบัติเหตุจราจร นวัตกรรมป้ายช่วยชีวิต นวัตกรรมยางสีขอบถนน นวัตกรรมมอเตอร์ไซค์คู่ใจวัยโจ๋ นวัตกรรมสะท้อนแสงปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ นวัตกรรมจุดจอดปลอดภัย นวัตกรรมปรับพื้นฐานจิตใจสร้างวินัยจราจร ที่จะดำเนินร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 6 จังหวัดขับเคลื่อนไปด้วยกัน


จากการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบสถิติผู้เสียชีวิตระหว่างฐานข้อมูลของตำรวจภูธรภาค 3 ปี พ.ศ. 2561 กับ สถิติผู้เสียชีวิตจากสาธารณสุขจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 ในช่วงเดือน ก.พ.-ส.ค. พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงถึงร้อยละ 20.2 นอกจากนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมมุมมอง ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการทบทวนวิธีคิด กระบวนการทำงาน และมีแนวทางในการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุต่อไปอย่างยั่งยืน อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code