ตรวจสุขภาพผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตรวจสุขภาพผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.จัดบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 จำนวน 13,000 คน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จัดทีมแพทย์พยาบาล ดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฝ้าระวังโรคหลังเดินทางกลับทุกคน


ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิม ที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438) ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในทุกๆ ปีจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจากทั่วโลกประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม จำนวน 13,000 คน กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ซึ่งมีแนวทางการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ ดังนี้ 1.ก่อนเดินทาง ให้บริการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดยหน่วยบริการสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศฟรี และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหรือเล่มเหลือง 2.จัดส่งหน่วยแพทย์ฮัจย์ไทย (Thai hajj medical office) ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน


รมว.สธ. กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ และ3.หลังกลับจากประกอบพิธีฮัจย์ มีระบบการเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา 1 เดือนทุกคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้ามีปัญหาสุขภาพ โดยผู้ประสานงานฮัจย์ (Mr.Hajj) 54 จังหวัด อสม.ฮัจย์ และทีมหมอครอบครัว จะเป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจย์หรือมิสเตอร์ฮัจย์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ


ทางด้านนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ การเตรียมตัว การปฏิบัติตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน การดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจ และหลังเดินทางกลับ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปแสวงบุญ สำหรับชาวไทยมุสลิมสามารถรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ