ตรวจสอบ 4 ข้อ ก่อนเชื่อโฆษณา!

 
 
 
ที่มา : แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) 
Shares:
QR Code :
QR Code