ตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี พื้นที่บุรีรัมย์

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ฟรี พื้นที่บุรีรัมย์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สภากาชาดไทย ผ่าตัดศัลกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ ฟรี ให้แก่เด็ก และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการศัลกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการด้านอื่นๆ ประจำปี 2561 ที่บริเวณชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคระแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดกิจกรรม มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 70 คน


นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับโอกาสดีจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ได้จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และผู้ที่มีความพิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกินให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรักษา สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางลำบาก ลดระยะเวลารอคอยส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการผ่าตัดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความชำนาญมากขึ้น


ด้านนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกแรกเกิด ความพิการทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนมและรับประทานอาหาร การออกเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการเป็นปมด้อย และยังมีความพิการทางศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิต จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา ปัญหาระบบส่งต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความล่าช้าในการได้รับความช่วยเหลือ รวมถึงมีระยะเวลาการรอคิวผ่าตัดที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน สำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดบุรีรัมย์จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และผู้ที่มีความพิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ โดยการออกหน่วยเพื่อค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว one stop service ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมามีผู้รับบริการปีละประมาณ 80 ราย และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีด

Shares:
QR Code :
QR Code