‘ด่านครอบครัว-มาตรการชุมชนลดอุบัติเหตุ’

ที่มา : แฟนเพจ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


'ด่านครอบครัว-มาตรการชุมชนลดอุบัติเหตุ' thaihealth


สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน เกี่ยวกับ “มาตรการชุมชนลดอุบัติเหตุ” ที่นำด่านครอบครัว/ ด่านชุมชน/ ด่านตำรวจ เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงาน


โดยจะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และหมู่บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันแก้ไขปัญหา และจัดการจุดเสี่ยงได้เป็นอย่างดี จนทำให้อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลง


“ด่านครอบครัว” คือ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับครอบครัว ซึ่งตำบลสะแกโพรงเป็นตำบลนำร่องและมีการบันทึกข้อตกลงขึ้นระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สสอ.เมืองบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธร อบต.สะแกโพรง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 26 หมู่บ้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 เป็นต้นมา


สำหรับมาตรการที่ใช้คือ มาตรการระดับตำบล 1. บุคคลในครอบครัว แสดงความห่วงใยคนในครอบครัว ว่ากล่าวตักเตือน โน้มน้าว และควบคุมไม่ให้คนในบ้าน มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน 2.กรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่สอดส่อง ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีประสบปัญหาคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน 3.หมู่บ้านมีธรรมนูญหมู่บ้านในการบริหารจัดการบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ มาตรการระดับหมู่บ้าน 1. ด่านชุมชนสกัดคนเมา จะตักเตือนคนเมาที่ใช้รถใช้ถนน 2 ครั้งและครั้งที่ 3 โดยด่านชุมชนจะยึดพาหนะ พร้อมปรับเงิน 200 บาท และจะคืนพาหนะให้โดยมีผู้ปกครองมาลงชื่อรับพาหนะหลัง 7 วันอันตราย 2. ร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนเมาและขายแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรการระดับครอบครัว เช่น ยึดกุญแจรถคนในครอบครัว ไม่ให้ออกไปนอกบ้านหากไม่พร้อม เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code