ดูแลเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ดูแลเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการ thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขเร่งเดินหน้าดูแลเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการถูกต้องมีมาตรฐาน


          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการ "การดูแล เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปอย่างมีศักยภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง 1 เมษายน 2558- 31 มีนาคม 2561 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปีทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน อย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และชุมชน โดยบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 4 กระทรวงหลัก คือกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงพื้นที่


          โดยในระยะแรก ได้ร่วมมือกันใน การบูรณาการแผนการทำงาน สร้างเครือข่าย การทำงาน รวมทั้งจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรอง พัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ สถานบริการ สาธารณสุข/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ผลการดำเนินงานพบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี ร้อยละ 86.58 มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 76.49 สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 23.07 และได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการภายใน 30 วัน กลับมาสมวัย ร้อยละ 95.63 รวมถึง พบพัฒนาการล่าช้าส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง ดูแลทันทีร้อยละ 0.44


          สำหรับระยะที่ 2 ตั้งเป้าหมายค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ครอบคลุม และติดตามกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ให้ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้


1.ให้ทุกจังหวัดใช้กลไกของอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ 4 กระทรวงหลักเป็นเลขานุการ ร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพในพื้นที่ (Service plan) ในการ กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหา มีระบบเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี


2.มีผู้บริหารโครงการ (Child Project Management) ในระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ร่วมประสานงาน ติดตาม ให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการบริการ จัดการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่


3.มีศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ รองรับการดูแลส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เด็กปฐมวัย


4.มีคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อช่วยเหลือในการตรวจพัฒนาการว่าล่าช้า หรือสงสัยว่าล่าช้า ที่ยังขาดระบบการช่วยเหลือ และส่งต่อที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจ พัฒนาการในเด็กกลุ่มเสี่ยง4 กลุ่ม คือ เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กคลอดน้ำหนัก ตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม มารดาตั้งครรภ์ วัยรุ่นและกลุ่มพัฒนาการช้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ