ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ห่างไกลโรค

สำรวจพบพระสงฆ์กทม.เสี่ยงโรคอ้วน พระสงฆ์ภาคใต้ไตทำงานผิดปกติ ด้านอีสานพบโลหิตจางสูง กรมแพทย์นำร่องโครงการตรวจสุขภาพ ถวายคำแนะนำดูแลสุขภาพ-โภชนาการ หวังพระสงฆ์สุขภาพดีขึ้น ปฏิบัติศาสนกิจได้


ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ห่างไกลโรค thaihealth

แฟ้มภาพ


นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ พบปัญหาด้านสุขภาพแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยพระสงฆ์สามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร มีไขมันผิดปกติทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนมากที่สุด เขตภาคใต้ มีภาวะกรดยูริกสูง และการทำงานของไตผิดปกติ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาวะโลหิตจาง นอกจากนั้นยังพบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการทำงานของไตผิดปกติถึง 8 เท่า หากมีภาวะอ้วนก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติถึง 2 เท่า และหากมีภาวะอ้วนลงพุงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถึง 2 เท่า แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว


นพ.สุพรรณ กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในปี พุทธศักราช 2558 พบว่าโรคที่เป็นอันดับต้นๆ คือ ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และยังมีโรคของผู้สูงอายุอื่นๆ ได้แก่ โรคต้อกระจก ข้อเข่าเสื่อม ต่อมลูกหมากโต ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อและบางโรคสามารถป้องกันได้ กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลสงฆ์มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดรักษาเพื่อให้พระสงฆ์สามเณร มีสุขภาพดี จึงได้จัดโครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรขึ้น เป็นโครงการของขวัญจากกรมการแพทย์ในโอกาสปีใหม่ 2559 ซึ่งจะมีการคัดกรองประเมินสถานะสุขภาพพระสงฆ์สามเณร เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้


"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้อนุญาตให้โอกาสเปิดโครงการฯ เป็นวัดนำร่องที่โรงพยาบาลสงฆ์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีพระสงฆ์-สามเณรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 รูป มีกิจกรรมต่างๆ คือ การลงทะเบียนซักประวัติ ประเมินสุขภาพเบื้องต้นโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต/ชีพจร ตรวจเลือด ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพช่องปาก ถวายคำแนะนำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม รวมทั้งถวายคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพระสงฆ์สามเณรอีกด้วย" อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว


นพ.สุพรรณ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร จะดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต และทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จะเป็นสัญญาณเตือน เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค ซึ่งข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพดังกล่าว จะทำให้เห็นแนวโน้มสถานะสุขภาพของพระสงฆ์-สามเณรทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปวางแผนในการจัดการบริการสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป


 


 


ที่มา : MGR Online  


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code