ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่มา: กรมการแพทย์


ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดศักยภาพศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับตัว ปรับทัศนคติ มีแนวคิดเชิงบวกเพื่อคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ


นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนผู้ที่รอดชีวิตแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลสูง รู้สึกถึงความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงในชีวิตหลังการเจ็บป่วย รู้สึกถึงการสูญเสีย เกิดความท้อแท้สิ้นหวัง ดังนั้นโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวกเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้-น้ำร้อนลวก โดยมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ฯ กลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข


นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่แรกรับในระยะฉุกเฉิน ระยะรักษา จนถึงระยะฟื้นฟู โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการปรับตัว ปรับทัศนคติ ปรับมุมมองการคิด ฝึกให้ผู้ป่วยใช้แนวคิดเชิงบวก จัดโปรแกรมสันทนาการเพื่อลดปวด เบี่ยงเบนความสนใจ จัดให้มีการออกกำลังกายตลอดจนเตรียมพร้อมผู้ป่วยเพื่อกลับสู่สังคมอย่างมั่นใจ โดยให้ความรู้และปฏิบัติการดูแลตนเอง ทั้งด้านการดูแลบาดแผลที่หายแล้วและบาดแผลที่หลงเหลืออยู่การบริหารเพื่อป้องกันข้อยึดติดดึงรั้งจากแผลเป็นโดยใช้กิจกรรมสันทนาการร่วมกับการสาธิตและทดลองปฏิบัติจริง ให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีทีมรักษาพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยด้วยใจ เพื่อส่งผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ


 

Shares:
QR Code :
QR Code