ดึงเด็กร่วมดัน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ช่วยคนแก่ถูกทิ้ง-พิการ-ยากจน

 

นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้สูงอายุที่สภาผู้สูงอายุดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ว่า แนวทางการทำงานยังเน้นการสร้างมิติทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ แก่ผู้สูงอายุใน 3 กลุ่มหลัก ประกอบไปด้วย 1.กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เจ็บป่วย พิการ 2.กลุ่มที่ถูกทอดทิ้งหรือได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง 3.กลุ่มที่มีความยากจน โดยได้สร้างการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนทั่วประเทศ มีประธานสาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดเป็นผู้ดูแล เพื่อเกิดการพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ฝากความหวังไปที่การรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้นับแต่ พ.ศ.2550 ที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างชมรมผู้สูงอายุที่มีความเป็นเอกภาพสามารถช่วยเหลือตัวเอง พร้อมประสานความร่วมมือกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้582 ชมรม เกิดอาสาสมัครมากกว่า 11,000 คน และมีผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนมาก

นางธิดา กล่าวว่า โครงการไม่เน้นการดูแลงานสาธารณสุขเหมือนกับวิชาชีพพยาบาล มิเช่นนั้นจะซ้ำซ้อนกับกลไกสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว แต่จะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีพี่เลี้ยงอาสาสมัครซึ่งมีประสบการณ์มาก่อนให้การแนะนำในการทำกิจกรรม การรักษาผลประโยชน์

ในเรื่องการรับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมในรูปแบบพี่สอนน้อง และในอนาคตจะสร้างเครือข่ายร่วมกับอาสาสมัครต่างวัย เช่น เยาวชน วัยกลางคนที่กำลังก้าวสู่ผู้สูงอายุมาบูรณาการกิจกรรมร่วมกันผ่านสถาบันที่ยึดโยงชุมชนไว้อาทิ วัด โรงเรียน

“หลัก คือผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ดูแลตัวเองเดี่ยวๆ คงไม่ได้ผล จึงเน้นการทำเป็นทีม มีการช่วยกัน ให้เกิดความสนุก ไม่ท้อถอย ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต เตรียมรับมือวัยชราในลักษณะแตกต่างกันอย่างยั่งยืน แม้จะสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ.2554″นางธิดา กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code