ดึงอปท.ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น

สสส. ร่วมกับสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ดึงอปท.ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นขับเคลื่อนในชุมชน


ดึงอปท.ร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เลขาธิการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดเป้าหมายและพัฒนาเสริมทักษะความรู้ คณะทำงานหน่วยสร้างการเรียนรู้ครอบครัวศึกษาภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ ดำเนินร่วมกันและพัฒนาเสริมทักษะความรู้ให้แก่หน่วยสร้างการเรียนรู้ครอบครัวศึกษาให้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ ซึ่งมีกลไกการทำงานร่วมกับท้องถิ่นที่เรียกว่าศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวในชุมชนโดยครอบครัวเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง


พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวกลไกที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญคือหน่วยสร้างการเรียนรู้ครอบครัวศึกษา มีบทบาทในการหนุนเสริมให้เกิดครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ ตลอดจนจัดการความรู้การทำงานด้านครอบครัวที่จะนำไปสู่องค์ความรู้เรื่องครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานหน่วยงานขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนงานร่วมกันที่จะช่วยเป็นแรงสนับสนุนส่งต่อครอบครัวทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน


สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย จึงได้ศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดครอบครัวอบอุ่นใน 3 มิติ ได้แก่ 1.สัมพันธภาพในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น/การใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น การลดความรุนแรงในครอบครัว การลดจำนวนชั่วโมงในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2.บทบาทหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลสมาชิกบ้านปลอดอบายมุข ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารปลอดภัย และ 3.การพึ่งพาตนเอง มีรายได้ มีการออม ภาระหนี้สินครัวเรือนลดลง จากดัชนีดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือบ่งบอกคุณลักษณะของครอบครัว ครอบครัวที่ทำบทบาทหน้าที่เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนได้เหมาะสมตามช่วงวัย ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวปราศจากความรุนแรง รวมถึงการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้และด้านสุขภาพได้ จะสะท้อนพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code