ดีเดย์พกถุงผ้าใส่ยา 1 ต.ค.

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ดีเดย์พกถุงผ้าใส่ยา 1 ต.ค. thaihealth


แฟ้มภาพ


          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว "กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" ว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป สถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ต้องยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการให้นำถุงผ้ามาใส่ยา เพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม


          จากข้อมูลการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ปี 2560 พบว่า มีจำนวน 9,010,164 ใบ หากมีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงจะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่า ใช้จ่ายได้มาก ที่ผ่านมาสถาบัน/โรงพยาบาล ของกรมการแพทย์ 30 แห่ง เริ่มยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาไปแล้ว 18 แห่ง


          อาทิ รพ.เลิดสิน รพ. นพรัตนราชธานี รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ ผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รพ.ประสาทเชียงใหม่ รพ.มะเร็งลพบุรี รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นต้น และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 12 แห่ง บางหน่วยงาน ยังคงมีถุงพลาสติกใส่ยาให้อยู่โดยควบคู่ไปกับการรณรงค์ขอความร่วมมือ แต่เมื่อ ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2561 สถาบัน/โรงพยาบาลของ กรมการแพทย์ทุกแห่งจะดำเนินยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยาพร้อมกันทั้งหมด


 

Shares:
QR Code :
QR Code