ดัน “อุบลราชธานี” นครแห่งการอ่าน

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online 


ดัน


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ กศน. อุบลราชธานี 20 จังหวัดเครือข่ายภาคอีสาน ถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก สร้างวัฒนธรรมการอ่านจากแม่สู่ลูก


เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน และ 20 จังหวัดภาคอีสาน จัดเวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อสกัดบทเรียน ถอดความสำเร็จและอุปสรรคที่ต้องการก้าวพ้นของอุบลราชธานีโมเดลนครแห่งการอ่าน และมุ่งสู่นครแห่งการอ่านไปพร้อมๆ กับสานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน


ดัน


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า "การอ่าน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งขององค์ประกอบในการพัฒนามนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากการอ่านทำให้องค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เอง การอ่านจึงเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมที่จะนำพาให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะพบเห็นได้จากประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้วว่าประชากรของประเทศนั้นๆ จะมีนิสัยรักการอ่านจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดต่อเนื่องจากแม่สู่ลูก และจากสังคมสู่สังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น การอ่านจึงมีความสำคัญทั้งครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ทั้งส่วนงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม รวมถึงกลไกและช่องทางต่างๆ เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน เข้าถึงระบบอ่านและส่งเสริมให้สังคมสร้างวัฒนธรรมในการอ่านให้เกิดขึ้นกับทั่วทุกแห่งของภูมิภาค


สำหรับการจัดเวทีถอดบทเรียนในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการแปรยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการเรียนรู้ของไทยสู่แผนปฏิบัติการสู่นครแห่งการอ่าน และสานพลัง 20 จังหวัดในภาคอีสานเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนครแห่งการอ่านสู่ระดับภูมิภาค และขยายต่อไปทั่วประเทศ เพื่อให้แผ่นดินไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code