ดัน อสม. เป็นไอดอล รักษ์สุขภาพ ไร้โรค

          กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติ อสม.เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมทุกปี ปีนี้ชูนโยบาย ให้ อสม. 1 ล้าน 4 หมื่นคน เป็นไอดอลหรือเป็นแบบอย่างคนรักษ์สุขภาพ โดยตรวจหาโรคฮิตคนไทยคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้ อสม.ทุกคน เพื่อให้รู้สถานะสุขภาพตนเอง และเป็นผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในชุมชน ลดการเจ็บป่วย อายุยืน ไร้โรคเรื้อรัง

/data/content/23524/cms/abfikptv1469.jpg

          วันที่ 20 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีชรีสอร์ท จ.เพชรบุรี นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมทุกปี พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ อสม.ที่มีผลงานดีเด่น ชั้นเหรียญทอง 9 คน ชั้นเหรียญเงิน 11 คน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 15 คน อสม.ดีเด่นระดับภาค จำนวน 15 คน และระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ จำนวน 89 คน โดยมี อสม.เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 5,000 คน

          นายสรวงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อสม.มีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำงานของ อสม.เป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงระหว่างชุมชน โรงพยาบาลทุกระดับทั้งในเขตเมืองและชนบท และกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นอสม.จึงต้องเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในภาคประชาชน ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยทุกโรค การดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน และการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยอาหาร ยา และผลิตสุขภาคที่จำหน่ายในชุมชน หมู่บ้าน

          “ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ทั่วประเทศที่มีจำนวน 1,040,000 คน ให้เป็นแบบอย่างของคนรักษ์สุขภาพ ไม่ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งหมด ลดการกินหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อป่วยเป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาอันดับ 1 ของประเทศคือ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง มีคนป่วยกว่า 3 ล้านคน และมีผู้มีความเสี่ยงจะป่วยอีกกว่า 12 ล้านคน ซึ่ง 2 โรคนี้เมื่อป่วยแล้วไม่มียารักษาหายขาด และเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้อีกหลายโรค เช่นไตวาย โรคหัวใจ จึงต้องเร่งป้องกันปัญหาที่กล่าวมา โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้ อสม.ทุกคน เพื่อให้ อสม.รู้สถานะสุขภาพของตนเอง และดำเนินการปรับพฤติกรรมสุขภาพเป็นแบบอย่างหรือเป็นไอดอล ( Idol)แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน คาดหวังว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ที่มีสุขภาพดีในหมู่บ้านมากขึ้น และลดจำนวนคนป่วยโรคเรื้อรังได้อีกวิธีหนึ่ง”

          ด้าน น.ต.นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดโครงการรณรงค์ ตรวจสุขภาพ อสม.ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 17- 24 มีนาคม 2557 ผลการตรวจเบื้องต้น พบ อสม. มีสุขภาพดี ร้อยละ57 มีอาการผิดปกติเสี่ยงจะป่วย ร้อยละ 33 และที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็น อสม.ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานแล้ว ในจำนวนนี้ป่วยรุนแรงมีโรคแทรกซ้อนประมาณร้อยละ 1 ซึ่งดีกว่าประชาชนทั่วไป ที่พบโรคแทรกซ้อนได้ประมาณร้อยละ 3

          หลังจากนั้น จะมีการจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยง ลดโรค เพื่อเป็นแนวทางให้ อสม.ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินการคัดกรอง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชนของตนเองได้ และมีการจัดประกวดองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ดีเด่นด้วย

          สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ในปีนี้ได้คัดเลือก อสม.ผู้ที่มีผลงานดีเด่นตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ รวมทั้งหมด 760 คน จาก 77 จังหวัด ประกอบด้วย 1.อสม.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 20 คน 2. อสม.ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 10 สาขา และมีสาขาในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีนี้ได้มี อสม.ดีเด่นที่ได้ร่วมคัดเลือกเพิ่มขึ้นอีก1จังหวัดคือ อสม.กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน และอสม.จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายปราโมทย์เตาแก้ว จ.ยโสธร 2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางเครือวัลย์ สงคราม จ.ระนอง 3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ นางวิมล นวลศรี จ.ตรัง 4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นางสาวชนิศา ทองสุทธิ์ จ.ศรีสะเกษ 5.สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ นางราณี ถาดวิจิตร จ.ชัยภูมิ 6.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ นางสุพรรณ เพชรสุข จ.สุโขทัย 7.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นายจันทร์ ภูมิลุน จ.ร้อยเอ็ด 8.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นางอรทัย นอระศรี จ.มหาสารคาม 9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ได้แก่นายสมชาย จรบุรมย์ จ.ร้อยเอ็ด 10.สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ นางมารินี อาเดอนาน จ.นราธิวาส และสาขาที่เพิ่มพิเศษ คือ สาขาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวยุวารี สะนิ จ.ยะลา 2.นายมาหามะ เจ๊ะอุมา จ.นราธิวาส 3.นายมะกะตา หะแว จ.ปัตตานี 4.นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ ยิสัน จ.สงขลา และอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายณรงค์ เจริญสง่า

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

Shares:
QR Code :
QR Code