ดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

หนุน สสค. พัฒนาคุณภาพเยาวชน รับปฏิรูปการศึกษา

 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพเยาวชน รับปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 พร้อมหนุน สสค. ทำงานเต็มที่ ประเดิมงานแรกโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ตั้งงบ 40 ล้านบาทเดินเครื่องโครงการ

 

ดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

            นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักถึงวิกฤติการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนที่สำคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลผลสอบ o-net พบว่า เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบจากผลสอบ pisa ระหว่างประเทศ oecd พบว่า เยาวชนไทยมีผลการทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านการอ่านอยู่ในอันดับรั้งทาย และที่สำคัญที่สุด คือ ปัญหาเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา ที่มีมากถึง 3 ล้านคน ในการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 จึงได้มุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนเป็นหลักโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ผล และเน้นการบริหารจัดการแบบใหม่โดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค. เป็นหน่วยงานใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยสนับสนุนตรงไปยังเด็กและเยาวชน 

 

             สสค. ถือเป็นองค์กรอิสระขนาดเล็ก การทำงานจึงมีความคล่องตัวในการกระจายงบประมาณและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทำประโยชน์กับเด็กและเยาวชนโดยตรง ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยทศวรรษที่ 2 จำเป็นจะต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม เน้นการลงทุนน้อยแต่เห็นผลเร็ว การทำงานแบบ สสค.จึงถือว่าเป็นการบริหารจัดการแบบใหม่ที่ช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรมว.ศธ. กล่าว

ดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

            นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น เด็กและเยาวชนไทย จะต้องมีอุปนิสัยแห่งการใฝ่รู้ เพิ่มพูนทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เด็กและเยาวชน ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและแบ่งปันกับคนรอบข้างและสังคมด้วย

 

            สสค. ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 โดยในระยะเริ่มแรกอยู่ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สสค. มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตรงไปสู่เด็กเยาวชนและสังคม

 

            ด้าน น.พ.สุภกร  บัวสาย ผู้จัดการ สสค. เปิดเผยว่า สสค.มีจุดเน้นประการสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดย สสค. จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้จากระดับฐานล่าง โดยสนับสนุนให้แก่ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพนักเรียนอย่างแท้จริง

ดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

            โครงการแรกที่ สสค. จะเริ่มคือ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งโครงการเพื่อพิจารณา โดย สสค. จะให้วงเงินสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ 1) การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2)การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับโรงเรียน และ 3) การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผล โดยโรงเรียนที่โครงการผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

           

            ด้านอดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร สสค. กล่าวถึง โครงการที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพของข้อเสนอโครงการ และความริเริ่มสร้างสรรค์ และการเพิ่มคุณค่าในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของครูและบุคลากร ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน วัดผลได้ ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาโครงการประกอบไปด้วย ครูดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานด้านเด็กเยาวชนประมาณ 40 คน

 

            ทั้งนี้ สสค. เปิดรับโครงการ ตั้งแต่วันนี้ (17 มิถุนายน 2553) ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศสามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ www.qlf.or.th  โทรศัพท์ 080-587-8908 และ 080-587-8909  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]  ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสค. จิติภัสร์ 086-521-1521 หรือ  สุดารัตน์ โทร. 083-618-4446

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค.

 

 

update:18-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code