ดันยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันโรค

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา


สวช.ตั้งคณะทำงานเสนอนโยบายวัคซีน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


ดันยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันโรค thaihealth


ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน และ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในวันที่ 20 ก.ย.นี้


โดยคณะทำงานฯ จะทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในระยะเร่งด่วน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลังจากนั้นจะทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคามของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code