ดันพื้นที่เพชรบุรี ให้ดีจัง…ทั้งเมือง

 

เป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการประสานความร่วมมือทั่วทุกภาคส่วนของจังหวัด ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล จนถึงชาวบ้านร้านตลาดในพื้นที่

เริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะมารวมตัวกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมือง” โดยได้ร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์ในการปรับภูมิทัศน์สร้างสะพานคนเดินเชื่อมโยงสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ในตัวเมืองพื้นฟูตลาดริมน้ำ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนรับฟังความคิดเห็น นำเสนอตัวอย่าง และร่วมกันออกแบบเมืองที่น่าอยู่มีการใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ในทุกมิติ ทั้งสื่อบุคคลสื่อชุมชน สื่อวัฒนธรรม สื่อสารมวลชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบเมืองสื่อสร้างสรรค์อย่างได้ผล เกิดกระแสตอบรับ เปิดแนวคิด และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดแกนนำเยาวชนเพชรบุรี..ดีจังในทุกอำเภอ และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเยาวชนเพชรบุรีดีจัง ที่เข้มแข็งพร้อมจะต่อยอดและขยายผลสู่เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีในวงกว้างมากขึ้นต่อไป

พื้นที่นี้…ดีจัง ได้สร้างองค์ความรู้พื้นที่สร้างสรรค์ให้เป็นทั้งแนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือปฏิบัติการต่อยอดขยายผลทั้งในด้านภาคีเครือข่าย ในเชิงพื้นที่ และในมิติสื่อสร้างสรรค์ บูรณาการให้เกิดสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน เพื่อเด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชนต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code