ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาถนนทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์


ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาถนนทั่วประเทศ thaihealth


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดันนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนทุกภาคส่วนพัฒนา “ถนนสวย” ทั่วประเทศ


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ สำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จำนวนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม จะต้องปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน ไปจนถึงมีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนเส้นนั้นอย่างเป็นระบบด้วย


กรมฯ ตั้งเป้าว่า ภายในเดือนธันวาคม 2561 จะมี “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” หรือถนนสวย เกิดขึ้นทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 7,851 สาย ถนนที่สวยงามเหล่านี้ ทำให้ประชาชนผ่านไปมาได้มีความสุข มีความประทับใจและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู ดูแลถนนสวย “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code