ฐานการปฏิรูปประเทศต้องยึดหลัก 3 P

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ฐานการปฏิรูปประเทศต้องยึดหลัก 3 P  thaihealth


'วิษณุ' ย้ำฐานการปฏิรูปประเทศต้องยึดหลัก 3 P ใช้ข้อมูลวิชาการ-งานวิจัย ช่วยบรรลุเป้าหมาย


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเวทีมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (ปยป.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การปฏิรูปประเทศต้องยึดหลัก 3 P คือ 1.Purpose ตั้งวัตถุประสงค์งให้ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนทำไม เปลี่ยนเพื่อเดินไปสู่เส้นทางอะไร 2.Process การปฏิรูปต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน และ 3.Participation การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมาย ไม่มีทางสำเร็จถ้าขาดการรับรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการยอมรับ เพราะการปฏิรูปทุกชนิดคือการสวนทางความเคยชิน การปฏิรูปจึงต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจทั้ง 3 ฝ่ายนี้ให้ได้


การปฏิรูปมีอุปสรรคมาก สิ่งที่ต้องพยายามทำให้ได้คือทัศนคติของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะยินยอมพร้อมใจ ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเปลี่ยน โดยแท้ที่จริงแล้วในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านทรงตรัสถึงการปฏิรูปประเทศโดยเลือกใช้คำว่า Government Reform ที่ไม่ใช่หมายถึงการปฏิรูปรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากหมายถึงการปฏิรูปกฎระเบียบ และการบริหารราชการ ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้ต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้ เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนส่วนอื่นๆ ทั้งหมด และเวทีวันนี้คือส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการปฏิรูปที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนั่นเอง การปฏิรูปไม่ได้เกิดจากความฝัน แต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุน ส่วนนี้คือส่วนที่เป็นกระบวนการ ต้องมีการวิจัย สร้างนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการค้นพบอะไรบางอย่าง การวิจัยจะทำให้ค้นพบวิธีการที่ดี และเหมาะสม เพื่อให้การปฏิรูปบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้” นายวิษณุ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code