`ช่องสาลิกา` ปั่นรณรงค์ ชุมชนปลอดบุหรี่

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


'ช่องสาลิกา' ปั่นรณรงค์ ชุมชนปลอดบุหรี่ thaihealth


แม้จะผ่านวันรณรงค์ "งดสูบบุหรี่โลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีมาแล้ว แต่การรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ยังคงต้องทำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณผู้เสพบุหรี่


หลายหลากกิจกรรมรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ที่ยังคงเดินหน้า หนึ่งในนั้นคือ "เลิกสูบ…ก็เจอสุข (Quit Smoking : Greater Happiness)" ซึ่งปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดกิจกรรมรณรงค์ งดสูบบุหรี่ด้วยการปั่นจักรยานพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ทั่วประเทศที่ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้จริง ในวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นั่นคือ 1.เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จ.เชียงใหม่ 2.เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ จ.หนองคาย 3.อบต.ช่องสาริกา จ.ลพบุรี 4.เทศบาลตำบลบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี และ 5.อบต.ตะปอเยาะ จ.นราธิวาส


นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.) เล่าว่า กิจกรรมรณรงค์ เลิกสูบ…ก็เจอสุข เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงวันงดสูบบุหรี่โลกเท่านั้น


"รูปแบบกิจกรรมจะเน้นการรณรงค์โดยให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นเป็นคนต้นแบบกระตุ้นและรณรงค์ให้คนในชุมชนลด ละ เลิกสูบบุหรี่ได้จริง และรณรงค์กับพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง"


'ช่องสาลิกา' ปั่นรณรงค์ ชุมชนปลอดบุหรี่ thaihealthด้านองค์การบริหารส่วนตำบลสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็น 1 ใน 5 ชุมชนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยความตั้งใจที่จะให้ชุมชนมีสุขภาวะดีตลอดจนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง การเริ่มต้นกิจกรรมผู้นำชุมชนสาลิกาได้พยายามทำตัวเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน โดยมีเป้าหมาย "ไม่มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่ม"


นายพงศวัตร์ รักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บอกว่า การรณรงค์งดสูบบุหรี่ในชุมชนเริ่มต้นจากตัวเองและผู้นำคนอื่นในชุมชนไม่สูบบุหรี่ แต่คนในชุมชนยังสูบบุหรี่กันอยู่ จึงพูดคุยกันว่าหากเราเป็นต้นแบบทำให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ได้จะเกิดผลดีกับสุขภาพของตัวเขาเองและคนรอบข้าง และชุมชนก็จะเป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยด้วย


การรณรงค์ในชุมชนเริ่มจาก ติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ใน สถานที่สำคัญต่างๆ โดยไม่เน้นการบังคับ ซึ่งผู้นำชุมชนจะพูดคุย ชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งให้คำแนะนำ กำลังใจกับผู้ที่ตัดสินใจจะเลิกบุหรี่เด็ดขาด


"ชุมชนทำกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ ในพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทางด้าน สสส. ก็ทำงานรณรงค์ด้านสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เมื่อเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ยิ่งทำให้ชุมชนทำงานรณรงค์อย่าง เป็นระบบมากขึ้น"


จากคำแนะนำแนวทางถ่ายทอดความรู้และวิธีการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่ของ สสส. จนมาถึงกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เลิกสูบ…ก็เจอสุขในชุมชน ได้รับการตอบรับจากชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนชาวบ้านทั้ง ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่ม อาสาสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานกว่า 200 คน เป็นระยะถึง 8 'ช่องสาลิกา' ปั่นรณรงค์ ชุมชนปลอดบุหรี่ thaihealthกิโลเมตร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะช่วยกันมอบสติกเกอร์ให้กับพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงพระภิกษุ อีกทั้งยังติดสติกเกอร์ตามสถานที่ต่างๆ ที่ร่วม รณรงค์ด้วย


"กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความรู้ ความเข้าใจโทษ ของบุหรี่ให้กับทุกคนในชุมชนแล้ว เราหวังให้เกิดผลกับเด็กและเยาวชนในชุมชนมากที่สุด เพราะพวกเขาคือ อนาคตของประเทศ เราอยากให้เขาเติบโตไปพัฒนาประเทศชาติพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีด้วย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ทิ้งท้าย


เพื่อให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมปลอดบุหรี่ ที่พลเมืองมีความสุขอย่างถ้วนหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code