ช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : ข่าวสด


ช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วยเหลือดูแล-ส่งเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ สนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชน


นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ภายหลังงานแถลงข่าวการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ และการส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยดำเนินงาน วัดส่งเสริมสุขภาพที่สนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชน  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน


กลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือ การสร้างและพัฒนาพระคิลานุ ปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-พระ อสว.) เพื่อให้พระ อสว. มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถให้คำแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำเป็นผู้นำด้านสุขภาพนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมเป็นพระคิลานุปัฏฐากทั่วประเทศ จำนวน 7,740 รูป นอกจากนี้ กรมอนามัยได้จัดให้มีการอบรมแม่ชีคิลานุปัฏฐายิกาและสามเณร อสว.ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งบูรณาการขับเคลื่อนงานโดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code