ชู 5 เครื่องมือพัฒนาองค์กรความสุข

สสส. แนะใช้ 5 เครื่องมือ พัฒนาองค์กรของตนเอง มุ่งสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง

น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีองค์กรที่ให้ความสนใจกับการพัฒนาโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยนำเครื่องมือที่สสส.ได้พัฒนาไว้ 5 ประการมาใช้ ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในระบบราชการ มีหน่วยงานที่นำไปใช้แล้วเช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานข้าราชการพลเรือน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทต่างชาติให้ความสนใจและติดต่อนำไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ในอนาคตจะมีการเน้นไปถึงการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวด้วย สำหรับเครื่องมือ 5 ประการ คือ 1.Happy Model หรือต้นแบบจำลององค์กรสุขภาวะ 2.Happy Workplace Index หรือเครื่องมือวัดความสุขภาวะระดับองค์กร 3.Happinometer หรือเครื่องมือวัดสุขภาวะระดับบุคคล 4.Happy Workplace ROI หรือเครื่องมือวัดผลตอบแทนทางธุรกิจ และ 5.Happy 8 Menu หรือกล่องแห่งความสุข 8 ประการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code