ชู ‘ราชบุรี’ แลนด์มาร์ค ‘เมืองสุขภาวะ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ theworldnews.net


ชู 'ราชบุรี' แลนด์มาร์ค 'เมืองสุขภาวะ' thaihealth


ชู 'ราชบุรี' แลนด์มาร์ค 'เมืองสุขภาวะ'


นายสุปรีดาอดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี ประกาศเป็นเมืองขับเคลื่อนสุขภาวะ จังหวัดต้นแบบของเมืองสุขภาวะ ที่ทำงานขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน โดยมีเป้าหมายยกระดับสุขภาพคุณภาพของชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ การบริการสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุราทั้งนี้มีพื้นที่นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม อ.จอมบึง และอ.วัดเพลง คาดว่าจะขยายไปให้ได้ 104 ตำบล โดย สสส. จะเข้าไปช่วยคนที่อยากเลิกให้เลิกได้ มุ่งไปที่พื้นที่ให้มากที่สุดผ่านกลไกของ อสม.หรือหมู่บ้าน


ทั้งนี้ ในการทำงานในระดับพื้นที่ ทำงานสื่อสารข้อมูล เรื่องการใช้บังคับใช้กฎหมายควบคู่เข้ามาด้วย เช่น ที่ที่ห้ามสูบ การขายบุหรี่แบ่งขาย ซึ่งส่วนนี้จะมีความสอดคล้องกับการทำงานเรื่องเหล้า งานของเหล้าจะต่างกับบุหรี่ตรงนี้ว่า บางทีการสูบยังเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เรื่องเหล้าเป็นเรื่องของสังคมมากกว่ากว่า การสังสรรค์ ซึ่งการทำงานเรื่องเหล้าจะไปเจาะในมิติของสังคมประเพณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบุญ งานศพปลอดเหล้า เพราะถ้างานเหล่านี้ไม่มีเหล้าคนจะเลิกเหล้าง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการทำควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย


"การลงพื้นที่ราชบุรีครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบูรณาการเชิงระบบ สร้างกลไกการทำงานระดับชุมชน ตำบล และอำเภอ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทำงาน คือ การลดลงของทั้งผู้สูบบุหรี่ ผู้ดื่มสุรา โดยคาดว่าจะมีพื้นที่ดำเนินงานในชุมชนเพิ่มขึ้น มีบริการเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาให้เป็นกลไกของพื้นที่ เชื่อมต่อกับระบบสุขภาพอำเภอต่างๆ อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และขยายไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละพื้นที่แต่จังหวัดของประเทศในอนาคต" นายสุปรีดา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code