ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ  thaihealth


สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ชูโมเดล  Happy Workplace ของ สสส. ช่วย 50 องค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 เชื่อมแนวคิด  Happy Money เพิ่มรายได้พนักงาน ส่งผลความสุขเพิ่มขึ้นทุกมิติ เตรียมผุดชุดความรู้ มุ่งขยายผลองค์กรแห่งความสุขทั่วประเทศ


เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2565  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย จัดงาน “สุขสร้างได้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรต้นแบบและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 องค์กร


ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ  thaihealth


นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจหยุดนิ่ง หลายบริษัทจำเป็นต้องมีวิธีรักษาสถานภาพการจ้างงานไม่ให้กระทบกับผู้ใช้แรงงาน เพิ่มความพร้อมให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องลดขนาดหรือปิดกิจการ สสส. ร่วมกับสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่ปี 2564 มุ่งสนับสนุนและบูรณาการเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักขององค์กร ครอบครัว ชุมชน และสังคม


ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ  thaihealth


“สสส. มุ่งหวังให้กลุ่มคนวัยทำงานมีความสุข เพื่อให้ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงานลดลง เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยครบทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาพกาย ใจ ทัศนคติในการทำงาน และบรรยากาศในการทำงานหรือสังคม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้พัฒนาให้เครือข่ายองค์กรสุขภาวะในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 50 องค์กร ผ่านการคัดเลือกให้เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ 30 องค์กร โดยมีองค์กรที่สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่องค์กรอื่นๆ 10 องค์กร ขณะนี้ สสส. ได้เร่งรวบรวมองค์ความรู้จากกระบวนการพัฒนาสุขภาวะในองค์กร เพื่อผลิตเป็นชุดความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดขยายผลในองค์กรภาคสาธารณะ และภาคเอกชนทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในปี 2565” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว


ชูโมเดล Happy Workplace ช่วยองค์กรธุรกิจพ้นวิกฤตโควิด-19 มุ่งขยายผลทั่วประเทศ  thaihealth


นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย กล่าวว่า โครงการฯ เน้นการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ มีการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และวิธีป้องกันตัวเองจากโควิด-19 พร้อมผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรีแก่พนักงาน ครอบครัว และชุมชนรอบข้าง รวมถึงเปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้แนวปฏิบัติและเสริมทักษะชีวิตลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ยังนำแนวคิด Happy Money จัดกิจกรรมช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่พนักงาน อาทิ ปลูกฝังการออม แปลงปลูกผักเพื่อรับประทานและจำหน่าย อบรมช่างฝีมืองานไม้โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง ผลจากการดำเนินทำให้พนักงานมีความสุขทุกมิติ ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภาพในมิติด้านคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการทำงาน

Shares:
QR Code :
QR Code