ชูสเปรย์สมุนไพรสาบแร้งสาบกา บรรเทาปวดกล้ามเนื้อ

                    ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

เเฟ้มภาพ

                    แพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนน้อย จ.อุบลราชธานี ชูนวัตกรรม “สเปรย์สาบแร้งสาบกา” บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เผยฉีดบริเวณที่ปวดวันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ พบช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ จากก่อนใช้ระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6 คะแนน หลังใช้ลดเหลือ 2.2 คะแนน ภาพรวมผู้ป่วยพอใจช่วยลดอาการปวด สะดวกในการใช้งาน

                    พท.สุดารัตน์ สรรพวุธ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โนนน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นำเสนอผลการศึกษาประเภทสิ่งประดิษฐ์ “สเปรย์สาบแร้งสาบกาบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ” ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2565 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สาบแร้งสาบกาเป็นสมุนไพรมีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการระงับความปวด ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์สาบแร้งสาบกา เพื่อนำมาใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ จึงนำมาสู่การศึกษาวิจัยประสิทธิผลและประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนน้อย ระหว่างเดือน ก.พ. – พ.ค. 2565 จำนวน 30 คน ซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันว่า มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ไม่มีการอักเสบจากบาดแผลต่างๆ ไม่เป็นโรคทางผิวหนัง ไม่มีประวัติแพ่สมุนไพร ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่รับประทานยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือการรักษาอื่น

                    พท.สุดารัตน์กล่าวว่า ในการศึกษาเราได้ใช้สเปรย์สาบแร้งสาบกาฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการปวด วันละ 3-4 ครั้ง หรือเวลามีอาการ โดยให้ทำแบบประเมินระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการใช้ และประเมินระดับความพึงพอใจ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 50% ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น ทำไม้กวาด แคร่ไม้ไผ่ จักสาน ประมาณ 46% รองลงมาคือ เกษตรกรรมและค้าขาย 23% โดยพบว่า มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่า 43.3% รองลงมาคือ ปวดกล้ามเนื้อขา 36.6% ก่อนการใช้สเปรย์พบว่า 90% มีระดับคะแนนความเจ็บปวดมากกว่า 5 คะแนน ส่วนระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6 คะแนน หลังใช้นวัตกรรมมีระดับคะแนนความเจ็บปวดมากกว่า 5 คะแนนอยู่ที่ 0% โดยระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยลดลงเหลือ 2.2 คะแนน

                    สำหรับระดับความพึงพอใจต่อการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อมากที่สุดเฉลี่ย 4.98 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมโดยรวมเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าสเปรย์สาบแร้งสาบกามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทั้งด้านการบรรเทาอาการปวด สะดวกในการใช้งาน และลดระยะเวลาในการรักษา จึงถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ

Shares:
QR Code :
QR Code