ชูสังคมปลอดสุรา สิ่งมึนเมา และสารเสพติด

ที่มา : แฟนเพจ Tuminsight Online


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Tuminsight Online


ชูสังคมปลอดสุรา สิ่งมึนเมา และสารเสพติด thaihealth


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดประชุม IOGT International 68th World Congress 2014 ครั้งแรกในเอเชีย 'ชูสังคมปลอดสุรา สิ่งมึนเมา และสารเสพติด'


วันที่ 28 ต.ค. 57 เวลา 18.30 น. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมระดับโลก ภายใต้ชื่อ “IOGT International 68th World Congress 2014” ซึ่งเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยใช้ธีมงาน “Alcohol in All Policies” พร้อมด้วย นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี Mr. Sven-Olov Carlsson ประธานสมาคม International of Good Templars (IOGT) ประเทศสวีเดน พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี นายกสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พันเอก ประยุกต์ อุ่นอก


รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และพล.ต.ต. บุญลือ กองบางยาง ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงแรมรีเจนท์บีช รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 116 องค์กร จาก 58 ประเทศ รวม 200 คน และเยาวชนอีกประมาณ 100 คน


International of Good Templars (IOGT) เป็นองค์กรภาคประชาสังคมด้านแอลกอฮอล์ และยาเสพติดที่มีขนาดใหญ่ และมีสมาชิกจำนวนมาก ประกอบด้วย 116 องค์กร จาก 58 ประเทศ โดยสำนักงานใหญ่ของ IOGT ตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดน มีสำนักงานภูมิภาคประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด


ชูสังคมปลอดสุรา สิ่งมึนเมา และสารเสพติด thaihealth


การประชุม IOGT International จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี โดยจะเวียนจัดในประเทศสมาชิก ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 จัดขึ้นที่เมือง Fredrikstad ประเทศนอร์เวย์ สำหรับการประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 68 และถือเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ส. สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ IOGT ประเทศสวีเดน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาสังคมให้ปลอดจากการใช้สุรา สิ่งมึนเมา รวมถึงสารเสพติด และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของประเทศสมาชิกมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในประเทศไทยในหัวข้อต่างๆ เช่น สังคมกับยาเสพติด The road map to UNGASS 2016 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สารอันตรายกับสิทธิเด็ก แอลกอฮอล์กับการพัฒนานโยบายและการสร้างพันธมิตร ความรุนแรงทางเพศกับการติดเชื้อ HIV รวมถึงจะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนเยาวชนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน (Junior platform) ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญของไทยร่วมเป็นวิทยากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้จัดค่ายอบรมเยาวชน เน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โดยวิทยากรจากค่ายพระราม ๖ และการให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ โทษพิษภัยของยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าให้แก่เยาวชนไทย และเยาวชนในอาเซียน พร้อมทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย


นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การจัดประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่จะมีขึ้นทุก 4 ปีแล้ว ยังได้มีโอกาสกระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก ให้ปลอดจากการใช้สุรา สิ่งมึนเมา อันเป็นประตูด่านแรกที่นำไปสู่การใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งแน่นอนว่าหากเกิดปัญหาจากสิ่งเหล่านี้ ย่อมกระทบกับชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ในสังคม สำนักงาน ป.ป.ส. คาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดองค์ความรู้ มุมมอง และมิติใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์ และยาเสพติด เพื่อนำมาปรับใช้ในการกำหนด ดำเนินนโยบาย บริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลอย่างจริงจัง และเป็นการแสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้สุรา มิ่งมึนเมา และยาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาในระดับสากล โดยทุกภาคส่วนในประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระหว่างประเทศ สมาชิกองค์กร IOGT International ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็น NGO ไม่ใช่ภาครัฐ แต่ก็ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือกันมากขึ้น ในส่วนของผลพลอยได้จากการจัดประชุมครั้งนี้ คือ การส่งเสริมท่องเที่ยวของประเทศไทย ผู้ร่วมประชุมต่างชาติมีความประทับใจในวัฒนธรรม บรรยากาศ และกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคต”

Shares:
QR Code :
QR Code