ชูพลังสตรี ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ชูพลังสตรี ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สตรีไทยร่วมแสดงพลังสนับสนุนมาตรการป้องกัน COVID-19 ร่วมกันปกป้องตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมดำเนินการสอนและเย็บหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่ายในชุมชนและส่วนราชการ


นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ซึ่งมีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์เป็นประธานกรรมการ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงพลังของสตรี ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น


พบว่า สตรีไทยมีบทบาทในด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับชุมชน เช่น การทำอาหารและขนมไทยการแต่งกายแบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม ในด้านแรงงาน แม้ว่าสตรีต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน แต่ยังเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เช่น กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า กลุ่มอาชีพสตรีหัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งแรงงานสตรีส่วนใหญ่มีความละเอียดอ่อน และในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มสตรียังมีความมุ่งมั่นและมีจุดยืนในการเป็นเครือข่าย เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีด้านแรงงานอย่างเข้มแข็งด้วย


นางสาวอุษณี กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการลดการแพร่ระบาดรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เชิญชวนให้สตรีเข้ามามีบทบาทอย่างแข็งขัน ในการร่วมกันปกป้องตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจและดูแลคนในครอบครัว โดยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การทำความสะอาดบ้านเพื่อให้ปลอดเชื้อ การจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การจัดเตรียมเจลล้างมือ การจัดสำรับอาหารเฉพาะบุคคล


การเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้มีความใกล้ชิดกัน การงดเว้นการออกงานสังคมที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก รวมถึงการเฝ้าระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และรีบแจ้งเหตุเมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ สตรียังมีบทบาทสนับสนุนมาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และการทำงานที่บ้าน มีการจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการประชุมทางไกล เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินโครงการ “สค. รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID-19” ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ร่วมกับกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งได้เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการสอนและเย็บหน้ากากผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับภาคีเครือข่ายในชุมชนและส่วนราชการ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเย็บหน้ากากผ้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วย


นอกจากนี้ ในส่วนของ สค. ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในอาคาร และจัดให้มีเจลล้างมือแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาเหลื่อมการทำงาน และมอบหมายลักษณะงานที่จะไปทำที่บ้าน การจัดประชุมหรืออบรมบุคลากร จำนวนไม่เกิน 50 คนและมีการเว้นระยะห่างตามที่กำหนด


สค.เชื่อมั่นว่าพลังของทุกคนรวมถึงพลังของสตรีไทย จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ทุกครอบครัวเดินหน้าผ่านวิกฤติ COVID-19 นี้ไปได้

Shares:
QR Code :
QR Code