ชูบ้านไร่พัฒนา จ.ลำปาง ต้นแบบป้องกันไฟป่า

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ชูบ้านไร่พัฒนา จ.ลำปาง ต้นแบบป้องกันไฟป่า thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดลำปาง ผนึกกำลัง อปท. รณรงค์ลดการเผาเปิดด่านหน่วยระวังไฟป่าพระยาแช่ภาคประชาชน เสริมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชูบ้านไร่พัฒนา ตำบลพิชัย เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเฝ้าระวัง ตั้งเป้ารักษาป่ากลางเมืองให้เป็นปอดใหญ่ และแหล่งอาหารให้กับชุมชน


หลังจากที่ทางจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตพื้นที่ด้วยมาตรการ 3 ล. ในปี 2563 ได้แก่ การลดปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เหลือร้อยละ 70, การลดจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และการลดพื้นที่การเผาในพื้นที่ชุมชน เพื่อจะลดจำนวนการเกิดจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspots ให้เหลือร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วน ให้คอยเฝ้าระวังสอดส่องดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการเผา เฉพาะอย่างยิ่งในเขตบริเวณพื้นที่ป่าซึ่งเป็นจุดเสี่ยง เนื่องจากหากเกิดเหตุลุกลามมักจะส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง


ล่าสุดทางจังหวัดลำปางได้มีประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ห้ามมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ ในเขตพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเหตุอันควร ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเสริมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันของจังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในฐานะหน่วยงานผู้คอยสนับสนุนผลักดันโครงการ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข กลุ่มพลังมวลชนอาสาสมัครพิทักษ์รักษ์ป่า และกลุ่มเครือข่ายป่าเปียกในจังหวัดลำปาง จัดตั้งด่านหน่วยระวังไฟป่าพระยาแช่ภาคประชาชนขึ้น


โดยการจัดตั้งด่านหน่วยเฝ้าระวังดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดใช้พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 586 ไร่ ของบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย ครอบคลุมบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ 3 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง และยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง – แม่อาง เป็นพื้นที่ดำเนินงานแก้ไขปัญหานำร่อง ทั้งนี้ เนื่องจากป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนาถือเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้กลับต้องประสบกับปัญหาไฟป่ารุนแรงเป็นประจำแทบทุกปี ซึ่งการตั้งด่านหน่วยระวังไฟป่าพระยาแช่ภาคประชาชน ก็เพื่อจะเป็นมาตรการเสริมในการขับเคลื่อน มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ผืนป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย ได้เป็นอีกหนึ่งป่าชุมชนที่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบ ของป่าชุมชนปลอดการเผาในอนาคต


และเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าของชุมชนบ้านไร่พัฒนาได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทำพิธีเปิดด่านหน่วยระวังไฟป่าพระยาแช่ภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่นำพี่น้องประชาชนจิตอาสารักษ์ป่า จากทั้ง 13 ชุมชนในเขตท้องที่ตำบลพิชัย ช่วยกันทำแนวกันไฟรอบบริเวณเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา เพื่อเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีผู้ไม่หวังดีแอบลักลอบเข้ามาจุดไฟเผา และอาจเกิดการลุกลามสร้างความเสียหายให้แก่ผืนป่าเป็นบริเวณกว้าง


นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้นำพี่น้องประชาชนจิตอาสารักษ์ป่า ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในบริเวณผืนป่า เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการชะลอการไหลของน้ำ และกักเก็บน้ำ รวมทั้งเพื่อจะได้ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าในช่วงหน้าแล้ง และที่สำคัญเพื่อต้องการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ เพื่อจะได้หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาผืนป่าของชุมชนด้วยจิตอาสา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนพื้นที่ ในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตพื้นที่ ได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code