ชูนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล สานพลังจัดมหกรรมอารยสถาปัตย์ ครั้งที่ 6 ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     สสส. สานพลัง มูลนิธิอารยสถาปัตย์ – ภาคีเครือข่าย ชู นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล จัดมหกรรมอารยสถาปัตย์ ครั้งที่ 6 เปิดตัว ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Friendly Design 2023 ขับเคลื่อน “อารยสถาปัตย์-ไมซ์ ฟอร์ ออล-การท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

                     เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), การเคหะแห่งชาติ, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์, ชมรมนักธุรกิจมนุษย์ล้อ และภาคีเครือข่ายต่างๆ แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” รวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองไมซ์เพื่อคนทั้งมวล (MICE for All)

                     ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มีเป้าหมาย 3 ข้อ คือ 1.สนับสนุน ส่งเสริม แนวคิด การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เมือง หน่วยงานราชการ ให้เป็นวาระสำคัญ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สะดวก ปลอดภัย 2.สร้างความร่วมมือในหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ปรับสภาพแวดล้อม สู่ระดับนโยบาย 3.สื่อสารสังคมให้ประชาชน ตระหนักถึงการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง เน้นสื่อสารรณรงค์ให้เกิดการจัดการเมืองอารยสถาปัตย์

                     “สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ผลักดันให้เกิดการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน เช่น จัดตั้ง Universal Design Center (UDC) ในมหาวิทยาลัย, ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุหรือคนพิการ, ให้คำปรึกษาเรื่องการปรับอาคารสาธารณะ ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายขนส่งมวลชนพึ่งได้ T4A มีบริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อทุกคน และพัฒนา Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ทำระบบฐานข้อมูลอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ ตัวอย่างที่ยกมา สสส. มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ให้เกิดสังคมสุขภาวะ” ดร.ประกาศิต กล่าว

                     นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ  เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการเพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ และการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วไป ไฮไลท์สำคัญ นอกเหนือจากการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ของกระทรวงสำคัญต่างๆ และการคิกออฟ “ประชาคมอาเซียน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

                     โดยมี ผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน การมอบรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2022  รวมถึงการบรรยายและเสวนาขับเคลื่อนเมืองสุขภาพ เมืองไมซ์ เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลแล้ว ยังมีการประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ Miss Thailand Friendly Design 2023 ชิงมงกุฎล้ำค่าที่ผลิตโดยคนพิการจากบริษัทชั้นนำของประเทศอิสราเอล พร้อมการออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) สำหรับมนุษย์ล้อ วัยเก๋า ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล

                     “มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ได้ดำเนินการรณรงค์ และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองสุขภาพดี ที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Health & Wellness City for All) และพัฒนาไปสู่ “เมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพี่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน”  (Tourism & MICE for All Hub of ASEAN) พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และมนุษย์ล้อ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล” นายกฤษณะ กล่าว

                     นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ เรื่องอารยสถาปัตย์จึงมีความสำคัญอย่างมาก กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมอารยสถาปัตย์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนสถานให้สามารถรองรับคนทั้งมวลได้ และได้ทำรถพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล ที่ผู้พิการด้านต่างๆ ทั้งผู้ใช้วีลแชร์ และผู้พิการทางสายตาก็สามารถเข้าชมและสัมผัสได้ โดยได้นำรถดังกล่าวมาจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ อีกทั้งได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย มาแนะนำให้ได้ชมกันอย่างจุใจ

                     นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้เข้าร่วมจัดแสดงโครงการการเคหะเพื่อคนทั้งมวล โดยให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์อย่างยิ่ง จึงมีการออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถอยู่อาศัยได้โดยสะดวก และปลอดภัย เช่น การสร้างห้องน้ำที่มีความกว้างพอให้มนุษย์ล้อสามารถกลับตัวได้ มีการติดตั้งราวจับที่ถูกต้อง มีทางลาดที่ได้มาตรฐาน มีประตูเข้าออกที่กว้างมากขึ้น ฯลฯ จึงอยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                     นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้ง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดกิจกรรมประชุมอบรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง รวมทั้งจัดแสดงผลงาน การแสดงความสามารถ และสินค้าคนพิการ ในตลาดนัดสินค้ากระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพื่อคนทั้งมวล นอกจากนี้ ยังได้จัดโซนเรียนรู้เรื่องอารยสถาปัตย์ (FD Learning) เพื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องอารยสถาปัตย์จากประสบการณ์จริง และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ของตนเองให้สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน และสามารถรองรับคนทั้งมวลได้

                     นายคมกริช ด้วงเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นกระแสหลักที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆที่ต่างชาติเลือกมาใช้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด ด้วยความได้เปรียบทางด้านราคา และการบริการที่มีคุณภาพสูง ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก  ททท.จึงได้จัดเส้นทางนำร่อง Tourism for All ไปแล้วกว่า 14 เส้นทางทั่วไทย และจะขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบอารยสถาปัตย์ ให้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคเท่าเทียม

                     นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์  ผู้อำนวยการภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. กล่าวว่า สสปน. ได้รวบรวมสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว และโรงแรม ที่มีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อตอบโจทย์ MICE for All มาจัดแสดงภายในงานกว่า 20 แห่ง รวมถึงการจัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อสร้างความร่วมมือในภาคธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้กว้างขวาง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไมซ์ไทยในระดับนานาชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code