ชูตลาดเกรียบ ชุมชนลดอุบัติเหตุ

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ชูตลาดเกรียบ ชุมชนลดอุบัติเหตุ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยยังเป็นอันดับต้นๆ โดยการป้องกันและลดปัญหา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย สคอ.-สสส. ดึงภาคีเรียนรู้ ต.ตลาดเกรียบ จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นแบบชุมชนลดอุบัติเหตุ


ที่โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมขับเคลื่อนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย ทำให้ปัญหาอุบติเหตุเป็นเรื่องของทุกคน สำหรับผู้ประชุมครั้งนี้


ได้แก่ เครือข่ายสื่อมวลชน สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภาคกลางเข้าร่วม


นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า ตามแนวนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ที่จะนำกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนตาม “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” เพื่อมาขับเคลื่อนดำเนินการ มีเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากท้องถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564-2573 ถือเป็นความท้าทายที่เราจะต้องร่วมกันทำให้บรรลุเป้าหมาย


“การที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ ต้องให้ความสำคัญ คือ 1.วิศวกรรมทางถนน หากไม่เหมาะสม จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถือว่าบกพร่องต้องดำเนินการให้ 2.คน ต้องพร้อมในการขับขี่ 3.รถพร้อม ตรวจเช็คสภาพก่อนขับ 4. การเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สื่อเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ช่วยสอดส่องดูแล กระตุ้นไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ ทุกคนคือพลังที่ช่วยขับเคลื่อนได้” นายพรพจน์ กล่าว


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยยังเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงต้องช่วยกันแก้ไขและร่วมเป็นเจ้าของปัญหา โดยเฉพาะบทบาทสื่อมวลชนที่มีพลังในการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ ที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้หากยังนิ่งเฉยหรือไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมาย การบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็ยังสูงเช่นเดิม


ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอุบติเหตุ Thai RSC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 11 กันยายน 2563 มีผู้เสียชีวิต 10,278 ราย บาดเจ็บ 660,618 ราย โดยในส่วนของ จ.พระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563) มีผู้บาดเจ็บ 8,875 ราย เสียชีวิต 177 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการตายบนท้องถนนเฉลี่ยสูงปีละ 24,000 ราย พิการมากกว่าปีละ 50,000 คน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท


นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมาไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างเดียว แต่ทำทุกมิติ ยึดหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1.ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ 2.การเดินทางปลอดภัย 3.ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย 4.กิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย 5.เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน


และ 6.การป้องกันภัยจากบุคคลภายนอก สร้างความร่วมมือในชุมชน ภาครัฐร่วมขับเคลื่อนส่วนการทำงานลดอุบัติเหตุทางถนน จะปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางและใช้ยานพาหนะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และเกิดความยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมชุมชน


นางมนัสวี บุญมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ กล่าวว่า แนวคิดชุมชนปลอดภัยมาจากชาวตำบลตลาดเกรียบ ที่นำเสนอผู้บริหารเมื่อปี 2546 ว่าควรทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สามารถดึงดูดให้เด็กจากตำบลอื่นมาศึกษาต่อ ประจวบเหมาะกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


จัดทำโครงการเด็กไทยปลอดภัยขึ้นและออกค้นหาสถานศึกษา เพื่อดำเนินการเรื่อง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย” โดยชุมชนตำบลตลาดเกรียบได้ถูกคัดเลือก ซึ่งเดิมพบว่าชุมชนเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากสุด นักเรียนไม่มีความรู้และไม่มีนิสัยรักความปลอดภัย คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไม่ดี


จึงได้เริ่มปรับปรุงโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีในชุมชน เปิดรับฟังความคิดเห็น เช่น การสวมหมวกกันน็อคของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อก่อนผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญ เมื่อเริ่มปลูกฝังสร้างความตระหนัก จึงทำให้ผู้ปกครองและเด็กคุ้นชินกับการใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน และร้องขอให้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ขับขี่คึกคะนอง เร็ว แว๊น มีการอบรมให้ความรู้ ประสานโรงเรียนให้เข้มงวด


ขณะเดียวกันประสานทางหลวงชนบทขีดสีตีเส้นการจราจร ชะลอความเร็ว ทำลูกระนาด ทางข้ามม้าลาย และติดตั้งป้ายจราจรเตือนการขับขี่ ส่งผลให้ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างมาก สถิติ 1 ปีที่ผ่านมาไม่พบการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นคดีเลย


“จากความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ได้รับการรับรองจากศูนย์รับรองมาตรฐานชุมชนปลอดภัยในระดับสากล (ISCCC) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2554 เป็นลำดับที่ 229 ของประชาคมโลก และเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีรูปธรรม” นางมนัสวี กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code