ชุมชนมุสลิมเชียงใหม่กับภูมิปัญญาอาหารจีนยูนนาน

 ชุมชนมุสลิมเชียงใหม่กับภูมิปัญญาอาหารจีนยูนนาน

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารจีนยูนนานเพื่อสุขภาวะ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนของชมรมสตรีล้านนา มุสลิมมะฮุกกลุ่มหนึ่ง ที่เข้าใจและเข้าถึงในสภาพปัญหาของชุมชนมุสลิมในเชียงใหม่ โดยการนำเอาภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

 

สิ่งที่ตระหนักในการจัดกิจกรรมนี้คือ การปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องมุสลิมในท้องถิ่น เข้าใจถึงคุณค่าแก่นสาระ และความสำคัญของการรู้จักตัวตน เป็นการรักษาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของกลุ่มชนจีนยูนานในเชียงใหม่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่อตนเองและคนในครอบครัว เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

 

ชุมชนมุสลิมเชียงใหม่กับภูมิปัญญาอาหารจีนยูนนาน

ข้าวอบแปดเซียน

 

โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน ก็เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น ของพี่น้องมุสลิมไทยเชื้อสายยูนนาน ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวิธีปรุงอาหารของแต่ละท้องถิ่น มักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และยังสอดคล้องกับธรรมชาติ ทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญ ที่นำไปสู่การเลือกวิธีการปรุงเพื่อเหมาะสมกับวัตถุดิบ และถูกปาก แก่ผู้ที่ได้ลิ้มชิมรส สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการกลั่นกรองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยเลือกสรรอาหารการกินที่มีประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชีวิต และตัดสิ่งที่เป็นโทษออกไป ดั่งเช่นคำที่ว่า “อาหารเป็นยา”

 

ชุมชนมุสลิมเชียงใหม่กับภูมิปัญญาอาหารจีนยูนนาน

สาธิตทำบัวลอยยูนนาน

 

โครงการนี้ ชมรมสตรีมุสลิมล้านนา ได้คัดสรรอาหาร ซึ่งเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน อย่างเช่น ซุปบัวหิมะ ข้าวอบแปดเซียน และของหวาน คือ บัวลอยยูนนาน นับได้ว่าโครงการนี้ เป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อย่างมาก

 

โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานภาคเหนือ มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผู้ดำเนินงาน ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ ต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : จดหมายข่าวสุขสาระ ประจำเดือน ธันวาคม 2553

 

update : 17-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ