ชี้ครัวไทยส่วนใหญ่ทำบุญร่มกันเดือนละ 1 ครั้ง

โธ่ เหตุผลคนพุทธอ้าง ไม่สะดวก

 ชี้ครัวไทยส่วนใหญ่ทำบุญร่มกันเดือนละ 1 ครั้ง

 

แถมพิษข่าวฉาวเหลือบผ้าเหลือง ทำเกือบ ร้อยละ 40 สิ้นศรัทธาพระสงฆ์ 6 ใน 100 คน ไม่อยากนับถือศานาแล้ว พบ แม่ คือแกนนำพาสมาชิกในบ้านเข้าวัด ชื่นใจวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนร้อยละ 40 ตั้งใจใส่บาตรร้อยละ 30 เตรียมเวียนเทียน พระ ชี้ ปัญหาสังคมเกิด เพราะครอบครัวไร้ธรรมะแนะยึด ฆราวาสธรรม 4 เตือนอย่าปล่อยลูกไว้หน้าทีวี

 

ที่บ้านอารีย์ เครือข่ายครอบครัว จัดแถลงข่าว นำธรรมะมานำครอบครัว โดย นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คณะกรรมการบริการแผนเรียนรู้สู่สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการสำรวจ family poll โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ในหัวข้อ ธรรมะกับครอบครัวไทย ห่างไกลหรือใกล้กัน เมื่อวันที่ 7 12 พ.ค. ในกลุ่มตัวอย่าง 466 คน เขตกทม. พบครอบครัวไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51 เป็นครอบครัวเล็กมีสมาชิก 3 4 คน กิจกรรมทางศาสนาที่ทำร่วมกันมากที่สุดคือ ตักบาตรร้อยละ 57.5 มีโอกาสฟังธรรม / เทศน์ เพียงร้อยละ 8.2 เท่านั้น นั่งวิปัสสนาร้อยละ 3.2

 ชี้ครัวไทยส่วนใหญ่ทำบุญร่มกันเดือนละ 1 ครั้ง

ความถี่ของการทำกิจกรรทางศาสนาร่วมกันมากที่สุดร้อยละ 42.7 คือเดือนละครั้งเดียว รองลงมือร้อยละ 30.3 แล้วแต่โอกาสร้อยละ 11.2 ทำ 3 เดือนครั้ง ร้อยละ 8.8 ทำ 6 เดือนครั้ง อีก ร้อยละ 7.1 ทำปีละครั้ง เหตุผลที่อยากทำ 3 ข้อแรก คือ 1. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 2. ให้จิตใจสงบฝึกสติ 3. อยากให้ลูกหลานศึกษาธรรมะ เหตุผลที่ไม่อยากทำ 3 ข้อแรก คือ 1. ไม่สะดวก 2. เหตุผลอื่น ๆ เช่น เห็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระ จึงทำให้ไม่เลื่อมใส ไม่มีความคิดจะทำ ว่างไม่ตรงกัน 3. หาสถานที่ลำบาก เมื่อถามว่าเห็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระ / ศาสนา รู้สึกอย่างไร เกือบร้อยละ 40 บอกไม่ศรัทธาพระแต่ยังเชื่อในพระธรรมคำสอน ร้อยละ 38.6 ยังศรัทธาเหมือนเดิม ร้อยละ 5.8 ตอบว่าม่ศรัทธาแล้ว นายสุรินทร์กล่าว

 ชี้ครัวไทยส่วนใหญ่ทำบุญร่มกันเดือนละ 1 ครั้ง

นายสุรินทร์ กล่าวอีกว่า หลักธรรมที่ใช้มากที่สุดในครอบครัวคือ ศีลห้า พรหมวิหาร 4 และอริยสัจ 4 ซึ่ง แม่ คือผู้นำให้ครอบครัวทำกิจกรรมทางศาสนามากที่สุด ตามด้วยพ่อ และปู่ย่าตายาย ทั้งนี้น่ายินดีว่า มีเพียง 5 ใน 100 ครอบครัวเท่านั้น ที่ไม่คิดจะทำกิจกรรมใดในวันวิสาขบูชา แต่ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 40 จะทำบุญตักบาตร เกือบร้อยละ 30 จะไปเวียนเทียน ส่วนกิจกรรมที่อยากให้มีในวัดหรือสถานที่เรียนรู้ทางศาสนาคือ 1. มีพระมาบรรยายธรรมมะ 2. มีกิจกรรมสำหรับครอบครัว 3. มีห้องสมุดธรรมะให้คนทั่วไปมาศึกษา 4. มีสถานที่ให้นั่งวิปัสสนา

 

พระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ กล่าวว่า ครอบครัวไทยปัจจุบัน ไม่มีหลักธรรมประจำบ้าน ทำให้ไม่เสียสละ ไม่แบ่งปัน ต่างคนต่างอยู่ จึงเกิดปัญหาสังคมดังทุกวันนี้ หลักธรรมง่าย ๆ ที่จะทำให้ครองเรือนเป็นสุข คือมีสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี สุข จากมีทรัพย์ จ่ายทรัพย์ ไม่เป็นหนี้ และการไม่ประพฤติโทษ หมายถึง การหาเงิน ต้องมาจากงานสุจริต ทำด้วยความอดทน ใช้จ่ายสิ่งมีประโยชน์ หลักธรรมอีกข้อที่ควรมีคือ ฆราวาสธรรม 4 หรือ ธรรมสำหรับการครองเรือน 1. สัจจุ คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน 2. ทมะ คือ การข่มใจ 3. ขันติ คือ ความอดทน 4. จาคะ คือ เสียสละไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว

 ชี้ครัวไทยส่วนใหญ่ทำบุญร่มกันเดือนละ 1 ครั้ง

พระอาจารย์พระดุษฎี เมธังกุโร กล่าวอีกว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ เอาความถูกใจมาก่อนถูกต้อง ใช้เงินเลี้ยงลูกชดเชยความรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้ ลูกก็ไม่รู้คุณค่าของเงิน ไม่เคารพ พ่อ แม่ ทุกคนคิดแต่เรียกร้องสิทธิ จนลืมคำว่า หน้าที่ ลูกเรียกร้องให้พ่อแม่เลี้ยงดู พ่อ แม่เรียกร้องให้ลูกดูแลกลับคืน ขาดความเสียสละต่อกัน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรมี พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คือ ดูแลเอาใจใส่ลูก ไม่ใช่ให้ลูกอยู่กับทีวี ให้ทีวีสอน พ่อ แม่ มีลักษณะนิสัยอย่างไร ลูกจะเป็นเช่นนั้น

 

ความทุกข์จากเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง น้ำมันขึ้นราคา ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด แต่ปัญหาใหญ่คือคนไม่มีศีลธรรม เมื่อไม่มีธรรมะก็ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่เกิดสติที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ การห่างศาสนา ห่างวัด ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะ ไม่สะดวก ไม่มีเวลา พระไม่ดี ล้วนเป็นข้ออ้าง เพราะการเข้าวัด คือ การเสียสละ สร้างความอดทน สร้างบารมี อาจเป็นสิ่งที่ทำยาก แต่ดีกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น พระดุษฎีกล่าว

 

ศ.นพ.คงศักดิ์ ต้นไพจิตร อายุศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัย วอชิงตันดีซี อิน เซ็นหลุยส์  กล่าวว่าธรรมะกับการเรียนรู้ของเด็ก เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เพราะธรรมะทำให้เกิดสติ ความรู้ตัวเมื่อมีสติ ก็พร้อมเรียนรู้ และสามารถพิจารณาได้ว่า สิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก เมื่อแยกแยะได้ ก็จะไม่ยุ่ง เกี่ยวกับอบายมุข ทั้งการพนัน ยาเสพติด การฝึกธรรมะตั้งแต่วัยเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อ แม่ ต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 Update 15-05-51

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code