ชาวนาไทยเสี่ยง ‘สารเคมี-ซึมเศร้า’

เผยชาวนาไทยเผชิญปัญหา เสี่ยงต่อสารเคมี-เชื้อโรคจากสภาพแวดล้อม-ใช้ร่างกายหักโหม-เครียด-ซึมเศร้า-สูญเสียความสัมพันธ์ดั้งเดิม บรรจุเข้าวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 58 เร่งทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา


ชาวนาไทยเสี่ยง ‘สารเคมี-ซึมเศร้า’ thaihealth

แฟ้มภาพ


นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) กล่าวว่า เครือข่ายสมัชชาสุขภาพได้ติดตามและตรวจสอบสุขภาวะของชาวนา พบว่า ชาวนาไทยเกิดปัญหาสุขภาวะ 4 ด้าน ได้แก่ 1.สุขภาวะทางกาย เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความเสี่ยงต่อสารเคมี เชื้อโรคจากสภาพแวดล้อม และวิธีการทำงานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหักโหม 2.สุขภาวะจิตใจ โดยการขาดทุนซ้ำซาก ทำให้ชาวนาไทยจำนวนไม่น้อยเกิดความเครียดและซึมเศร้า นำมาสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น การฆ่าตัวตาย ยาเสพติด การสิ้นเนื้อประดาตัว หรือการย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพอื่น


3.สุขภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากหลายสาเหตุ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด แต่กลับได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้เสียเปรียบทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก และวิถีความเป็นอยู่ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสบริโภคนิยมจนยากจน ลำบาก และไม่พึงตนเอง และ 4.สุขภาวะด้านปัญญา เกิดการสูญเสียวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม จิตวิญญาณ และความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาด้วยกันเองและสิ่งแวดล้อม เพราะมุ่งเน้นการเกษตรเชิงพาณิชย์มากเกินไป


"การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส่งเสริมการผลิตปลอดภัย สนับสนุนการใช้หลักการตลาดนำการผลิต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาวะชาวนาจะเป็นหนึ่งในวาระการพิจารณาภายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ซึ่งเชื่อว่าเมื่อผ่านเป็นสมัชชาสุขภาพจะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะที่จะขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบต่อไป"


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ