ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ในกรุงเลือกใช้ รพ.สังกัด กทม.

ที่มา : มติชนออนไลน์


ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ในกรุงเลือกใช้ รพ.ในสังกัด กทม. thaihealth


แฟ้มภาพ


ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ในกรุงเลือกใช้ โรงพยาบาลในสังกัด กทม.


นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักการแพทย์ กทม. เชิญชวนลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่มีสิทธิประกันสังคม เลือกประกันตนกับโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ


“และมีมาตรฐานในทุกสาขาการแพทย์ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษา โดยสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายของ กทม. ได้ทั้ง 82 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาล 14 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.68 แห่ง พร้อมรับสิทธิประโยชน์การให้บริการเพิ่มเติม อาทิ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินบริการช่องทางพิเศษ (Green channel) บริการจองห้องพิเศษรวดเร็วและบริการคลินิกการแพทย์ครอบคลุมทุกสาขา โดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้ง 7 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ โรงพยาล (รพ.) กลาง 2.ศูนย์จักษุวิทยา รพ.กลาง 3.ศูนย์เบาหวาน รพ.ตากสิน 4.ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.ตากสิน 5.ศูนย์โรคหลอดเลือดในสมองและสมองเสื่อม รพ.ตากสิน 6.ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 7.ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มสวัสดิการในการดูแลเจ้าหน้าที่” นพ.สมชายกล่าว และทั้งนี้ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันตนได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี  

Shares:
QR Code :
QR Code