ชวนแม่ส่งเสริมพัฒนาการลูก `ฝึกคิดบวก`

กรมสุขภาพจิตชวนแม่ส่งเสริมพัฒนาการลูกฝึกคิดบวก


ชวนแม่ส่งเสริมพัฒนาการลูก `ฝึกคิดบวก` thaihealth


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือการสำรวจ แรงงาน พ.ศ.2557 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนสตรีทั้งสิ้น 34.27 ล้านคน ในจำนวนนี้ เกินครึ่งหรือประมาณ 17.54 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงาน โดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเอกชน รองลงมา ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง เป็นลูกจ้างรัฐบาล เป็นนายจ้างและเป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ที่สำคัญ สมรสแล้ว ถึงร้อยละ 70.7 รองลงมา เป็นโสด ร้อยละ 17.7 และอยู่เพียงลำพัง เช่น เป็นม่ายสามี เสียชีวิต ร้อยละ 6.0 แยกกันอยู่โดยไม่ได้หย่าขาด ร้อยละ 2.9 และหย่าขาด ร้อยละ 2.7 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของสตรีไทยได้เป็นอย่างดี เป็น "Super Mom" ตัวจริง ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกันยังคงต้องดำรงบทบาทของความเป็นแม่ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะแม่ที่มีลูกเล็ก (แรกเกิด-5 ปี) ที่อาจต้องเหนื่อยมาก เป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วง 5 ขวบปีแรกของลูกถือเป็น ช่วงนาทีทองของการส่งเสริมพัฒนาการให้สมบูรณ์ตามวัย


อย่างไรก็ตาม คุณแม่ที่มีลูกวัยเด็กเล็ก สามารถ ส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้สมวัยได้ โดยใช้หลักการ กิน กอด เล่น เล่า ซึ่ง กิน คือ การใส่ใจเรื่องอาหารการกิน การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทุกส่วนของร่างกาย และการพัฒนาสมองของลูก กอด คือ ความรักความผูกพันที่จะทำให้ลูกอบอุ่น อารมณ์ดี รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเองรู้จักรักผู้อื่น เล่น คือ การเล่นกระตุ้นการคิดและจินตนาการของเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา และ เล่า คือ การเล่านิทานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยภาษา เป็นการกระตุ้นให้เด็กมี ทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดี รวมทั้งจินตนาการที่เหมาะสม และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต ประสบการณ์ ทางภาษาที่ดีจะเป็นพื้นฐานนิสัยรักการอ่านของเด็กในอนาคต ที่สำคัญ ในกรณีพ่อแม่ต้องทำงาน ไม่สามารถ เลี้ยงลูกเองได้ ซึ่งเหล่านี้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการที่สมวัยของลูก


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code