ชวนอบรม ‘นักขับเคลื่อนสังคม’

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th


ชวนอบรม 'นักขับเคลื่อนสังคม' thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.เชิญเข้าร่วมอบรม “นักขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4”


ร่วมเปิดมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กับโครงการ “นักขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4” หลักสูตร 1 ปี โดย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.) หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมายเพื่อการพัฒนาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนวัยทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีสมรรถนะในการทำงาน และเข้าเสริมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม


เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูแลสุขภาวะตนเองและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข สามารถวิเคราะห์มุมมองที่หลากหลายได้ เข้าใจการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพื่อนำทักษะพื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากร


ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2559 ที่ แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ ซ.14  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ทางอีเมล [email protected] หรือเว็บไซต์ roottogether.net/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-269-1942, 089-787-1880

Shares:
QR Code :
QR Code