ชวนหญิงตั้งครรภ์-กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี

ที่มา : สำนักสารนิเทศ  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น


ชวนคุณแม่ตั้งครรภ์และกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


สคร. 7  ขอนแก่น ชวนคุณแม่ตั้งครรภ์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรี เริ่มแล้ววันนี้  ถึง 31 สิงหาคม 2561


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรีให้กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความรุนแรงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป้าหมายสำคัญหวังลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคไข้หวัดใหญ่


นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปี 2561  โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เตรียมจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาล 3.5 ล้านโด๊ส โดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมให้บริการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคนครบทุกสิทธิ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรไปรับวัคซีน ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี  ผู้มีโรคเรื้อรัง  ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี  ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100  กิโลกรัม (หรือ BMI มากกว่า 35) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เริ่มแล้ววันนี้  ถึง 31 สิงหาคม 2561   


ในปีนี้ มุ่งเน้นรณรงค์ให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4เดือนขึ้นไปและกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเมื่อป่วยแล้วจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติที่ป่วยถึง 6 เท่า การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์จะป้องกันการเกิดโรคได้มากถึงร้อยละ 70-90 ทั้งยังป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดโอกาสการป่วยในทารกหลังคลอดด้วย  สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี นอกจากป้องกันการแพร่กระจายโรคแก่คนรอบข้างแล้ว ยังลดความรุนแรงและอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตอีกด้วย


สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ที่ฉีดให้กับประชาชนในปีนี้  เป็นวัคซีนที่ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) และสายพันธุ์ B Phuket จากรายงานในปี 60 จะพบการป่วยด้วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) มากที่สุด รองลงมาคือ ไข้หวัดใหญ่ชนิด B สำหรับประชาชนกลุ่มปกติทั่วไปไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแม้จะไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้หลายวิธี ได้แก่  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันครั้งละอย่างน้อย ๓๐ นาที รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเรื่องโรคและวัคซีนเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ