ชวนร่วมอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม ‘โรงเรียนรักเดิน’

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 


ภาพประกอบจากสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ


ชวนร่วมอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม 'โรงเรียนรักเดิน' thaihealth


จัดงานเปิดตัว “คู่มือโรงเรียนรักเดิน” และอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม “โรงเรียนรักเดิน"


เชิญร่วมงานเปิดตัว "คู่มือโรงเรียนรักเดิน" และอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม "โรงเรียนรักเดิน" ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวกิจกรรม"โรงเรียนรักเดิน" ในโครงการ "โรงเรียนเดินสะสมก้าว" เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กไทยเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายเป็นกิจวัตรด้วยการเดินไปโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยต่อไป รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและสุขภาวะที่ดีของเยาวชนโดยผลวิจัยของสสส.พบว่าเยาวชนไทยที่ทำกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังสม่ำเสมอจะมีระดับผลการเรียนที่ดีขึ้น


เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ สสส.จึงจัดอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม "โรงเรียนรักเดิน" สำหรับโรงเรียนที่สนใจ พร้อมกับการเปิดตัวครั้งแรกของ "คู่มือโรงเรียนรักเดิน" ซึ่งนำเสนอแนวทางและเทคนิคในการออกแบบและส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน


ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี


โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ดร.นิรอมลี มะกาเจ และทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โค้งเป้ง นายสาธิต ธนะทักษ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้ให้ข้อมูล

Shares:
QR Code :
QR Code