ชวนพ่อแม่ใช้เวลาเล่นกับลูกมากขึ้น เพื่อสร้างพัฒนาการอย่างสมวัย

ที่มา : กรมอนามัย

แฟ้มภาพ

                    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หนุนพ่อกับลูกเล่นกันให้มากขึ้น หลังผลวิจัยพบลูกเล่นกับพ่อน้อยที่สุด พร้อมแนะนำ 3 F ‘Family-Free-Fun’ สร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย พัฒนาการดี ครอบครัวแข็งแรง

                    นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นร่วมกัน และการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน กับพ่อแม่และผู้ดูแล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย จากการสัมภาษณ์พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย อายุ 3 ถึง 4 ปี จำนวน 5,787 คน ใน 17 จังหวัด จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับพ่อ จะส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้งสี่ด้าน (ด้านสติปัญญา-ภาษา ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และการเรียนรู้) สูงที่สุด โดยเฉพาะด้านสติปัญญา-ภาษา

                    อย่างไรก็ตาม เด็กไทยยังมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมดังกล่าวร่วมกับพ่อ แม่ และผู้ดูแลน้อย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับพ่อมีน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 31 ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับกับคนอื่นในครอบครัว มีร้อยละ 53 และปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับแม่มากที่สุด ถึงร้อยละ 58 ทั้งนี้การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ดูแล ส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่ดีเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับผู้ใหญ่ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/wp-content/uploads/2022/10/Thai-Healh-promotion-Journal-1-3.pdf

                    “ทั้งนี้ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  เพราะเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จะมีเชาวน์ปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น พ่อแม่ หรือผู้ดูแลจึงควรให้ความสำคัญในการใช้เวลากับเด็ก ผ่านการเล่นให้มากขึ้น รวมทั้งการอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดวงจรการเรียนรู้ เพิ่มหน่วยความจำ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำแนวทางการเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับครอบครัว ตามแนวคิด 3 F ได้แก่ F :  Family เล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น F : Free เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการที่อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ โดยดูแลเรื่องความปลอดภัย และ F : Fun เล่นให้สุข สนุก มีกิจกรรมหรือสื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย และเน้นธรรมชาติ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code