ชวนตรวจมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก

          โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดโครงการมหกรรมสุขภาพชวนประชาชนตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก


ชวนตรวจมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก thaihealth


          ด้วยองค์การอนามัยโลก  ได้กำหนดให้วันที่  ๔   กุมภาพันธ์  ของทุกปี  เป็นวันมะเร็งโลก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการ“มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day 2015 ” ขึ้น ในวันพุธที่ ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งและสุขภาพ การเสวนาปัญหาสุขภาพและโรคมะเร็ง กิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครเพื่อเพื่อนมะเร็ง 3 ตำบลได้แก่ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลพิชัย และตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กว่า ๕๐๐ คน 


          ในวันมะเร็งโลกปี 2015 นี้ กำหนดประเด็นการรณรงค์  ‘Not beyond us’ “โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้เกินความสามารถในการจัดการ”  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเชิงรุกเพื่อจัดการกับโรคมะเร็ง โดยอาศัยวิธีการที่มีอยู่แล้ว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่  การเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี (Healthy Life Choices) การตรวจค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Detection) ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเท่าเทียม(Treatment for All)  และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง(Quality of Life)


 


 


          ที่มา : ประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ